Te gusta

¡Muchas gracias por apoyar las propuestas!
Ahora aquellas propuestas que hayan superado los 50 votos serán revisadas por los departamentos técnicos correspondientes y si son viables pasarán a la fase de votación.

Tú decides
(303) Antso Estegiz eta Matute plaza urbanizatu eta berritu.
Urbanizar y renovar Antso Estegiz y la plaza de Matute.

Urbanismo y movilidad

Antso Estegiz eta Matute plaza urbanizatu eta berritu (4 pertsonek propsatu dute)

Antso Estegiz eta Matute plaza urbanizatu eta berritu (lo han propuesto 4 personas)

(304) Koronabirusaren ondoriozko gizarte-laguntzak
Ayudas sociales por el coronavirus

Urbanismo y movilidad

Behar duten pertsonentzako gizarte-laguntzak, koronabirusaren pandemiagatik (3 pertsonek proposatu dute)

Ayudas sociales para gente que lo necesite por la pandemia del coronavirus (lo han propuesto 3 personas)

(306) Enplegua:50 urtetik gorakoak
Empleo: mayores de 50

Empleo

50 urtetik gorako langabeei enplegua dinamizatzea proposatzen dut, horiek baitira ahaztuta daudenak.

Propongo dinamizar el empleo a los desempleados mayores de 50 años que son los grandes olvidados

(401) Durangoko musikari, musika talde, sortzaile, kultur talde eta eragile desberdinen datu basea sortzea.
Crear una base de datos de los músicos, grupos musicales, creadores, grupos culturales y agentes culturales de Durango.

Cultura y Euskera

Durangoko iraganeko eta gaur egungo sortzaile, musikari, musika talde, zinemagile, artista, kultur talde, artisau eta eragile desberdinen datu basea sortzea eta bide batez kontsultarako webgune bat sortzea. Helburu nagusi moduan, webgune horretan material grafikoa, argazkiak, bideoak, abestiak, soinu eta euskarri desberdinen bitartez gure herriko ondare kulturala dokumentatzea eta herritarren eskura jartzea. Bigarren helburu moduan, sortzaileen arteko harremana sendotzeko eta sustatzeko "sare sozial" bilakatu daiteke. Bertan, sortzaile bakoitzak profil bat sortu dezake eta euskarri digitalen bidez beste sortzaile, talde edo norbanakoekin harremantzeko aukera izango luke, proiektu berriak zein ekintza desberdinak sortu eta partekatzeko.

Crear una base de datos de creadores, músicos, grupos musicales, cineastas, artistas, grupos culturales, artesanos y agentes del pasado y de la actualidad de Durango y crear una página web de consulta. El objetivo principal de esta web es documentar y poner a disposición de la ciudadanía el patrimonio cultural de nuestro pueblo a través de materiales gráficos, fotografías, vídeos, canciones, sonidos y soportes. Como segundo objetivo, puede convertirse en una "red social" para fortalecer y fomentar la relación entre creadores. En ella cada persona creadora puede crear un perfil y relacionarse con otros creadores o creadoras, grupos o individuos a través de soportes digitales para crear y compartir tanto nuevos proyectos como diferentes acciones.

(404) Estoldak
Alcantarillas

Medioambiente

Beste hirigune batzutan ikusitako ideia bat da. Estolda bakoitzean, metalezko sare fin bat jartzea da, nundik ura bakarrik pasatzen den. Horrela gure erreketara beste zabor mota batzuk heltzea ekidituko genuke. Honek garbiketa extra bat suposatzen du...

Es una idea observada en otros núcleos urbanos. Consiste en colocar en cada alcantarilla una fina malla metálica por la que sólo pasa agua. Así evitaríamos que llegaran a nuestros arroyos otros tipos de basura. Esto supone una limpieza extra...

(406) Argiteria hobetu (San Roque)
Mejorar el alumbrado (San Roque)

Urbanismo y movilidad

San Roque parkingaren inguruko argiteria hobetu.

Mejorar el alumbrado en torno al parking de San Roque.

(407) Parke estalia umeentzako
Parque cubierto infantil

Infancia y juventud

Durango erdialdeko parkeren bat estali neguan erabili ahal izateko edota Landako guneko zati bat irekita eduki egunero urritik martxorarte.

Cubrir algún parque del centro de Durango para su uso en invierno o mantener una parte de Landako abierta todos los días de octubre a marzo.

(408) Zebrabideak
Pasos de cebra

Urbanismo y movilidad

Objektuen detektagailuren bat duen sistema bat sortzea, oinezko bat zebra-bide bat igarotzeko dagoenean argi batzuk argi daitezen errepidearen bi aldeetan, autoak jakin dezan norbait dagoela zebra-pasabidetik pasatzen.

Crear un sistema con algún tipo de detector de objetos, para que cuando un peatón este para pasar un paso de cebra, se iluminen unas luces led en ambos lados de la carretera, para que el coche se de cuenta que hay alguien pasando el paso de cebra-

(501) Merkataritza eta aisialdia Durangon
Comercio y ocio en Durango.

Comercio local y Turismo

Taberna eta dendetako aisialdia bultzatuko nuke deskontu-txartel baten bidez.Tabernetan gastu egin ondoren gehienez 10 euroko txartela lortu, ondoren herriko saltokietan gastatzeko. Horrela, herriko tabernetan aisialdia bultzatuko litzateke, baita herriko merkataritza ere, Durangon aisialdia eta salmenta sustatuz.

Impulsaría el ocio de bares y comercios mediante un vale de descuento. Con el ticket del gasto del bar, conseguir un vale de un máximo por ejemplo de 10€, que sea canjeable en los comercios que se adhieran. Así se impulsaría el ocio en los bares del pueblo, y también el comercio del pueblo, fomentando el ocio y la venta en Durango.

(502) Bidegorriak elkartu eta luzatu
Acondicionar y alargar los Bidegorris

Urbanismo y movilidad

Ondo legoke Bidegorriak elkartzea eta luzatzea; izan ere, Durangon badira batzuk moztu egiten direnak eta inora ez daramatenak. Ondo legoke baita ere, norazko ehatz batekin egitea. Horrek bizikletaren erabilera sustatuko luke (7 pertsonek proposatu dute)

Estaría bien juntar y alargar los "Bidegorris" ya que hay varios en Durango que se cortan y no llevan a ninguna parte en concreto. Estaría bien también, hacerlo con algún sentido en concreto. Esto fomentaría el uso de la bicicleta (Esta propuesta la ha realizado 7 personas)

(505) Durango Berdeago
Durango más verde

Urbanismo y movilidad

Oinezkoentzat eta bizikletentzat kale gehiago jarri eta oinezkoentzat jarri ezin daitezkeen kaleetan espaloiak handiagotu autoentzako aparkalekuak murriztuz.

Aumentar el número de calles peatonales y ciclistas y ensanchar las aceras en calles que no puedan ser peatonales reduciendo los parkings de coches.

(604) Durangoko Eguzki Komunitatea
Comunidad Solar en Durango

Innovación y nuevas tecnologías

Durangoko Eguzki Komunitateak onura bat baino gehiago ditu lortzea du helburu:
1) Administrazioa trantsizio energetiko prozesuan eredu izatea. Eguzki energia garbia eta merkeagoa da, gainera oso ondo egokitzen da kontsumo orduetara (eraikin publikoak eta inguruko komertzioak). 2) RD 244/2019-ak posibilitate interesgarri asko ahalbidetzen ditu. Adibidez, 500m-ko erradio baten energia elkarbanatzea edota autokontsumoaz disfrutatzea nahiz eta teilaturik ez izan. Kontsumidore bulnerableak eta komertzio txikia lagun genitzake. 3) Aurreztutako diruarekin komertzio lokala sustatzea bono lokalak sortuz. Alde zaharreko eraikin publikoetan pentsatu dut hasiera batean baina beste batzuk parte har dezakete eta horren truk portzentai edo beste onura bat lor dezakete.

La Comunidad Solar de Durango busca más de un beneficio: 1) Que la Administración sea ejemplo en el proceso de transición energética. La energía solar es más limpia y barata, además se adapta muy bien a las horas de consumo (edificios públicos y comercios de la zona). 2) El RD 244/2019 permite muchas posibilidades interesantes. Por ejemplo, compartir la energía de un radio de 500 m o disfrutar del autoconsumo aunque no tenga tejado. Podríamos ayudar a los consumidores bulnerables y al pequeño comercio. 3) Promover el comercio local con el ahorro mediante la creación de bonos locales. En un principio he pensado en los edificios públicos del Casco Viejo, pero otros edificos también pueden participar y a cambio pueden obtener algún beneficio.

(607) Alluitz kaleko argiztapena aldatu
Cambiar la iluminación de la calle Alluitz

Urbanismo y movilidad

Alluitz kaleko argiztapena aldatu portalak 1-11ra. Denak lehiotatik metro bat baino gertuago daude.Farolak espaloian jarriz. Led argiztapena ta kontsumo gutxiago. Farolak jarri ezkero obra egin behar da espaloian, orduan aprobetxatu daiteke obra rotondatik gorako lorategi bezala mediana jarriz, kotxeak "2.ilaran" ez aparkatzeko. Ezkerrealdeko aldean dauden lorategiak kale erdira pasatu , zuhaitzekin eta guzti (argazkia 4). Munizipalak parte ugari arrazoi honegatik eta euren errua ez da (Kotxeak "2ilaran" erosketak egiteko DIAn , kamioak deskargatzeko, Pio pion ogia erosteko, orduerdiro, orduero eta egunero suertatzen zaizkigun egoerak dira). Eskaera eta interbidea era bai atxikitu dut(farola eredua argazkia 2n)

Cambiar la iluminación de la calle Alluitz de los portales del 1-11. Las luces están a menos de un metro de las ventanas. Colocar farolas la acera. Iluminación Led y menor consumo. La colocación de las farolas implica la ejecución de una obra en la acera, que se puede aprovechar colocando la mediana como jardín por encima de la rotonda para evitar el estacionamiento de los coches en la "2ª fila". Los municipales tienen muchos partes por este motivo y no son culpables de ello (coche en "2fila" para realizar compras en el DIA, para descargar camiones, para comprar pan Pío pion, son situaciones que nos ocurren cada media hora, cada hora y todos los días).

argazkia 0.jpg  (5 MB) argazkia 4.jpg  (3,9 MB) argazkia 4.jpg  (3,9 MB)

(609) Ludoteka
Ludoteca

Infancia y juventud

Gure herrian ludoteka baten premia handia dago. Herrian dauden eraikin publikoren batean ludoteka bat eraikitzea eskatzen dut. En nuestro pueblo hay mucha necesidad de una ludoteca.

Solicito la construcción de una ludoteca en alguno de los edificios públicos del pueblo.

(612) Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea
Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. .

Comercio local y Turismo

Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea. Ibilgailu mota honen erabilera gero eta handiagoa denez eta Durangon nahikoa ikusten direnez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete. Honelako guneak, normalean, urak bete eta urak hustea doakoak izaten dira eta elektrizitatea bezalako zerbitzuetarako prezio apal bat ordaintzen da (3 pertsonek proposatu dute)

Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. Debido al creciente uso de este tipo de vehículos y a que en Durango se les suele ver aparcados en diferentes zonas habilitadas para turismos, sería aconsejable disponer de un área con los servicios para los mismos (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua, ...). Además de que para que los turistas conozcan nuestro municipio también servirá para que los vecinos del pueblo que disponen de esta clase de vehículos puedan recargar los depósitos de agua antes de sus viajes y que puedan vaciar las aguas grises y negras a su vuelta. Lo habitual es que la pernocta, el llenado y el vaciado de aguas sean gratuitas y que por servicios como la electricidad se pague un módico precio (Esta propuesta la han realizado 3 personas)

(701) Madalena Ermita ( erabilera eman)
Ermita Madalena (darle uso)

Urbanismo y movilidad

Udal-erabilera eman Madalena ermitari, adibidez, turismo-bulegoa Iizan daiteke.

Dar un uso municipal a la ermita de Madalena, por ejemplo, una oficina de turismo.

(702) F.J Zumarraga oinezkoentzat jarri
Peatonalizar F.J Zumarraga

Urbanismo y movilidad

Zumarragako Lanbide Heziketako zatia oinezkoentzat jartzea, Irakurritik Euskalteleraino.

Peatonalizar el tramo de F.J Zumárraga que va desde lo que era Irakurri hasta Euskaltel.

(703) Txakurrekin bizitzea
Convivencia con los perros

Urbanismo y movilidad

Bidegorriarekin muga egiten duten txakurren eremua mugatzea (segurtasunagatik) Kontrol handiagoa txakurren gorotzen inguruan eta txakurrak lotuta eramateko araudia aplikatzeko baita.

Acotar las zona de perros colindantes con el bidegorri ( por seguridad ); Mayor actuación en el control de excrementos ( perros) y aplicar la normativa de llevar perros atados.

(713) Pump Track

Deportes

Patinen, mikropatinen (scooter), skaten eta bizikleten erabilerarako zirkuitoa da, Pumptrack-a.1000m2-ko zirkuitua eraikitzea proposatzen da, 80.000 euroko gastu-aurreikuspenarekin.

El Pumptrack.Es el circuito para el uso de patines, micropatinas (scooter), skats y bicicletas. Se propone, la construcción de un circuito de 1000m2 de superficie y con 80.000 €de previsión de gasto.

Pump Track aurkezpen txostena.pdf  (848,4 kB)

(802) Mugikortasun jasangarria Durangon
Movilidad sostenible en Durango

Urbanismo y movilidad

Durango, Iurreta, Abadiño eta Izurza udalerrien arteko hiriarteko joan-etorriak aztertzea proposatzen da, zein garraiobidetan egiten diren aztertzeko eta bizikletaren erabilera sustatzeko.

Se propone estudiar los desplazamientos interurbanos entre los municipios de Durango, Iurreta, Abadiño e Izurza, para analizar en qué medios de transporte se realizan y fomentar el uso de la bicicleta.

Mostrando el intervalo 1 - 20 de 39 resultados.
de 2
Mostrando el intervalo 1 - 20 de 39 resultados.
de 2