Eremuak
Fitxategi bat erantsi behar duzu, oinarrietan ezarritako formatu eta gehienezko tamainarekin: jpg en bereizmen txikian (200kb gehienez ere), jpg bereizmen handian (1MB gehienez ere), pdf (1MB gehienez ere) 1 MB. jpg,jpg,pdf

(*) Beharrezkoa