Proposamenak
2401-Osunaren liga
2401-Liga de la salud

Hezkuntza

Osasunean hezitzea etorkizunean inbertitzea da. Gizartea etenik gabeko abiadan dago murgilduta. Estresa hor dago, eta osasunean eragiten dituen arazoak ere bai. Garrantzitsua da egokitzen ikastea.
Etorkizunari begira, proposamen honen asmoa da gazteen prestakuntzan indarrak jartzea. Matematikak eta historia albo batera utzi gabe, garrantzitsua da oso norberaren burua ezagutzea, emozioak kudeatzen jakitea, nutrizio-balio handiagoak dituzten elikagaiak ezagutzea edo egunerokoan, lehiaz haratago, komenigarriagoak izan daitezkeen jarduera fisikoak ezagutzea. Apurka-apurka aurrerapen handiak eman badira ere aipatutako esparruotan, halako kultura bat sortzeak bere denbora eskatzen du, eta horretan lagungarri izan daiteke gure erakundeen lana eta babesa. Ez da batere kontu erraza, ikastetxeak indarrean dauden ereduek eta irakaskuntzan lantzen diren gaiek kateatuta daudelako.
Udalak esparru ezberdinetako adituak eskaini ditzake neskato-mutikoekin lanean jarduteko. Ezagutza eta jarduera hauek baliatuz, "multikanal" erako modu dibertigarriak bilatu daitezke feedback-a lortzeko eta ikasitakoa finkatzeko eta praktikatzeko.

La educación en salud es una inversión a futuro. Nuestra sociedad vive inmersa en una vorágine de actividad. El estrés incontrolado acecha constantemente y con él los efectos adversos sobre la salud. Es importante aprender a adaptarse.
Pensando en el futuro, esta propuesta se centra en la formación de las personas jóvenes. Sin desmerecer a las matemáticas o la historia, el conocimiento de uno/a mismo/a, el saber gestionar las emociones, conocer qué alimentos me aportan un mayor valor nutricional o qué actividades físicas me convienen en mi día a día más allá de la competición deportiva, son algunas de las materias que quedan olvidadas. Aunque poco a poco se dan avances en estos campos, generar una cultura conlleva tiempo y ahí puede ayudar la labor y el apoyo de nuestras instituciones. Es complejo porque los centros educativos están atados por los modelos vigentes y los temarios exigidos.
El ayuntamiento podría proporcionar disponibilidad de expertos en las distintas materias para trabajar con los niños y niñas y generar un contexto de actuación. Y con esos conocimientos y actividades, se podrían buscar formas "multicanal" divertidas para retroalimentar, fijar y practicar lo aprendido.

2402-Tenis pista estalia
2402-Pista de tenis cubierta

Kirolak Landako

Gaur egun dauden instalazioek ez dituzte kirol hau egiteko behar diren baldintzak betetzen. Gure inguruan euria egitea gauza normala da, eta euria egiten duenean ezin da tenisean egin, eta honek arazoak sortzen ditu bai ikasteko orduan eta baita gozatzeko orduan ere. Poztuko ginateke proposamen hau kontuan hartuko balitz eta Durangon tenis pista estali bat izatea lortuko bagenu.

Las actuales instalaciones para la práctica de tenis no cubren los requisitos adecuados para la práctica de este deporte. Debido a la climatología en la zona, la lluvia es algo habitual, y al ser instalaciones al descubierto cuando esto ocurre no se pueden seguir de forma sostenible las actividades programadas, lo cual afecta al aprendizaje y al disfrute de esta actividad. Sería algo fantástico que se abordase este tema y que por fin Durango pueda contar con una pista de tenis cubierta.

2403-Laguntzak euskarari
2403-Ayudas euskera

Kultura eta Euskara

Euskara ikasteko laguntza handitzea proposatzen dut, kontuan izan gabe bakoitzaren diru-sarrerak. Denbora eta dirua behar dira klaseetara joateko (barnetegiak, euskaltegiak, hizkuntza eskola, e.a.). Udalak gutxieneko diru-sarrerak eskatzen baditu euskara ikastegatiko diru-laguntzak emateko -orain arte horrela izan ez bada ere-, jendea desmotibatu egingo da.

Incrementar las ayudas para aprender euskera sin tener en cuenta los ingresos de cada uno. Creo que todos necesitamos invertir tiempo y dinero para asistir a clases( barnetegis, euskaltegis, escuelas de idiomas, etc.) y si por el hecho de tener unos ingresos mínimos establecidos por el ayuntamiento no se tiene acceso a dichas ayudas, que hasta hace poco si se tenia acceso, no deja de ser una desmotivación total.

2404-Mikeldi kalea oinezkoentzat jartzea
2404-Peatonalizar la calle Mikeldi

Hirigintza eta mugikortasuna Madalena

Mikeldi kaleak, BM denda dela eta, mugimendu handia dauka. Kalea moztuko balitz eta oinezkoentzat jarri gune askoz ere lasaiagoa izango litzateke, zarata gutxiagorekin eta merkataritza sustatuko litzateke. Ez dauka zentzu handirik kale honetan ibilgailuak ibiltzea. Gaur egun, ibilgailu asko Frantzisko Ibarra kaletik ateratzen dira Iurretarantz edo Bilbora edo Donostiara joateko eta, bestalde, Lehendakari Agirre kaletik ateratzen dira. Esan bezala, nabarmen murriztuko litzateke egun dagoen kutsadura akustikoa.

Esta calle actualmente debido al BM tiene mucho movimiento de gente y considero que si se cortara la calle y se peatonalizara se lograría una zona mas tranquila con menos ruido e incluso potenciar el comercio. Es una calle que no tiene mucho sentido que circulen coches. Actualmente una gran cantidad de vehículos salen por la calle Francisco Ibarra a la recta de Iurreta bien para ir hacia Bilbao o hacia Donostia y , por otro lado, por Lehendakari Aguirre. Como digo seria reducir de una manera considerable la contaminación acústica que actualmente tiene.

Jaitsi image.jpg (2,3 MB)

2502-Kanpantorrosteta hobetu
2502-Mejorar Kanpantorrosteta

Hirigintza eta mugikortasuna Erdigunea / Centro

Lurpeko kontainerrak kendu eta gunea banku eta mahaiekin atontzea, edo umeentzako elementuekin.

Eliminar los contenedores subterráneos de basura y adecuar la plaza con más bancos o mesa, o con algún elemento infantil.

2503-Pumptruck Durango

Kirolak

Pumptruck bat skatepark berriaren alboan egitea.

Poner un parque de Pump truck al lado del skatepark.

2510-Herri bainu guneak ezarri ibai ertzean
2510-Instalación de zonas de baño público a la vera del río

Landa-garapena eta natura-ingurunea Erdigunea / Centro

Bainatzeko guneak ezarri ibai ertzean, bai Tabiran, bai Pinondon, bai San Agustinen. Ur kalitatea ona dala ziurtatu, sarbide aproposak ipini, dutxaren bat jarri eta egoteko lekua txukundu. Eguraldi ona dagoenean ibaiaz disfrutatzeko herrian.

Instalar zonas de baños, junto al rio, en Tabira, Pinondo y San Agustin, garantizando la calidad del agua, poniendo accesos adecuados, alguna ducha, y acondicionando el espacio, con la idea de disfrutar del rio cuando la climatología sea favorable.

2511-Pinondoko parkea atondu
2511-Arreglar parque de Pinondo

Ingurumena

Pinondo parkeak atonketa integrala eskatzen du: iturriak ura behar du eta kamarak jarri beharko lirateke bandalismoa saihesteko (3 pertsonak egindako proposamena).

Considero que el parque de Pinondo necesita un arreglo integral y que la fuente tenga agua y se pongan cámaras para el control del vandalismo (propuesta realizada por 3 personas).

2513-Picnic Gunea San Fauston
2513-Picnic área en San Fausto

Ingurumena

Berdegunea San Faustoko ermitaren aurrean, frontoiaren atze partean. Picnic gunea jarri mahai eta parrillekin.

Zona verde en frente de la ermita de San Fausto, detrás del frontón. Establecer un área de picnic con mesas y parrillas.

2601-Santa Anako arkoaren mantenua eta zainketa
2601-Cuidar y mantener el arco de Santa Ana

Hirigintza eta mugikortasuna

Bost monumentuen artean ederrenetakoa da, baina pena ematen du iluntzean ikustea. Bonbila triste bat baino ez du, eta gainera, gaizki jarrita dago. Uste dut zerbait gehiago merezi duela. Eta zer esan Santa Anako plazako zoruan dauden argitxoez. Penagarria! Kostua aipatu gabe.

Es uno de los 5 monumentos más bonitos y da pena mirarlo al atardecer o a la noche. Una triste bombilla y mal puesta es lo único que tiene para disfrutar el arco. Creo que se merece algo más. Y no digamos nada de las lucecitas del suelo o de la plaza, sin comentarios, después de su coste.

2603-Andra Mariko elizpearen argiteria hobetu
2603-Mejorar la iluminación del pórtico de Santa María

Hirigintza eta mugikortasuna

Euskadiko elizperik ederrena eta handiena daukagu. Durangarrok beherantz begiratzen dugu estropozurik ez egiteko, eta bisitariek gorantz begiratzen dute eta pena sentitzen dute. Ez dago batere ondo zainduta (zikinkeria, amaraunak, e.a.).
Argiteriak IKEAko eskaparatea ematen du, 20 farola baino gehiago dituela. Egongelako farolak dirudite, JAEDen zozketarako fokoak ere badaude, kontzertuak egiten dira bertan, e.a. Eta badaude argi batzuk zutabeen egoera txarra eta utzikeria argitzaten dutenak. Foko guztiak estilo, neurri eta potentzia ezberdinekoak dira.
Uste dut badirela argiteria-teknikariak Andra Mariko elizpearen moduko monumentuak behar den moduan argiztatuko luketenak. Zerbait egin beharko litzateke Pinondo Etxean, Ospital Santuan eta Garai jauregian gertatu dena gertatu ez dadin: guztia behera erortzea eta eraikinen bueltan hesiak jartzea.

Tenemos el mejor y más grande pórtico de Euskadi. Los durangueses miramos al suelo para no tropezarnos y los forasteros miran hacia arriba y les da pena. El mal estado de conservación (sucio, telarañas, etc.).
Y la iluminación parece un escaparate de IKEA, con más de 20 farolas. Lámparas de salón, focos para sorteo JAED, conciertos. Otros iluminan el mal estado y la mierda de las vigas, etc. y todas de distinto estilo tamaño y potencia.
Algunas han probado para intentar hacer algo y nada de nada y encima las dejan funcionando. Creo que existirán técnicos de iluminación para monumentos como el pórtico; me gustaría verlo antes de que pase como Pinondo Etxea, Santo Hospital, Palacio de Garay etc. y se caiga todo y lo vallemos.

2604-Erreka-harraskak
2604-Lavaderos del río

Hirigintza eta mugikortasuna Erdigunea / Centro

Errekako harraskak onbideratu egin behar dira. Sastrakak, sasiak eta holakoak ezabatu egin behar dira. Udaleko bulego teknikoak proiektua idatzi beharko luke eta agintariek onartu.
Zertarako dirua gastatu duela gutxi egin den turismo planean ahoz ahokoa balioztatzen ez badugu? Durango dotoretu beharra dago asmoez haratago joanda.

Sanear los lavaderos, en algunos salen hasta arbustos, y que la oficina técnica presente unos proyectos y los políticos los aprueben.
¿De qué vale gastarse un nuevo plan de turismo (reciente) para que luego el boca-boca no funcione? y Durango de poder ser muy bonito se que queda con las ganas.

2605-Sanagustinalde, erreka lorez apaindua
2605-Sanagustinalde, un río con flores

Hirigintza eta mugikortasuna

Durango zeharkatzen duen Mañaria errekak, ene ustez, hobetu beharreko hainbat gune ditu. Nire proposamena Sanagustinalde kaleko erreka-ertzean eta Andramari kaleko zubian zentratzen da: gune atseginagoa eta lasaiagoa bilakatu behar dugu herritarrontzat.
Durangon errotonda eta lorategiak ditugu lorez eta landarez apainduta. Guztiak ondo baino hobeto zainduta daude udaleko lorezaintza zerbitzuari esker. Baina lehen aipatu dudan gunean ez dago ez lore-ontzirik, ez lorerik, ez landarerik, ez ezer ez. Errekako barandak margoztea proposatzen dut: oso politak dira, Durangoren ezkutua daramate, baina abandonatu samar daude. Barandetan lore-ontziak jartzea proposatzen dut, lorez eta landarez hornituak. Frantziako edozein "herri loretsu" hartu dezakegu eredutzat Durangoko gune abandonatu hauek "xarmangarri", bitxi eta turistikoki erakargarri bistara daitezen.
Durangok interes turistiko handiko hainbat gune ditu: Sanagustinalden, esaterako, Arte eta Historia Museoa dago, Bruno Mauricio Zabalaren jaiotetxea, San Agustin Kultur Gunea, errekako harraskak, e,a.. Andra Mariko basilikarako sarbidea nabarmen hobetuko litzateke aipatutako ingurunean hobekuntzak eginez gero.

Santa Anako ibaiaren zubiaren irudia jartzen dut, huntzez betetako paretekin, San Agustin zubirako imitatu beharreko eredu gisa, eta, bide batez, kanpotik zeharkatzen duten bi hodiak ezkutatuko lirateke.

El río Mañaria que cruza Durango crea espacios y vistas que en mi opinión pueden mejorar. Mi propuesta para estos "presupuestos participativos" se centra en la orilla del río en la calle Sanagustinalde y en el puente de la calle Andramari, en su transformación en un espacio más amable y sosegante para la ciudadanía.
En Durango tenemos rotondas y jardines llenos de plantas, flores... muy bien cuidados por el servicio de jardinería del ayuntamiento y siempre me ha llamado la atención que en todo este espacio que comento no haya ni una sola maceta, flores, plantas...nada. Para ello propongo pintar las barandillas del río que son muy bonitas, que llevan el escudo de Durango pero que están muy descuidadas y colgar en ellas numerosos maceteros con plantas con flores. El modelo a seguir puede ser el de cualquier "pueblo florido de Francia" en donde las flores hacen que espacios muy parecidos a los que tenemos en Durango se conviertan en espacios con "encanto", realcen su singularidad y aumente su atractivo turístico.
Pensando en Durango como un pueblo con atractivos turísticos, los que hay en Sanagustinalde (Museo de Arte e Historia, casa natal de Bruno Mauricio Zabala, San Agustin Kultur Gunea, vista de lavaderos del río...) y el acceso de la basílica de Andra Mari verían mejorar notablemente su entorno.

Pongo la imagen del puente del río en Santa Ana con sus paredes llenas de hiedra como modelo a imitar para el puente de San Agustín y así de paso se ocultarían las 2 tuberías que lo cruzan por fuera.

Jaitsi Sanagustinalde con flores.pdf (3,5 MB)

2701-Autokarabana zerbitzu gunea
2701-Área de servicio para autocaravanas

Tokiko merkataritza eta turismoa

Bidaiatzeko eta oporretaz gozatzeko autokarabana, camper eta furgoneten erabilera gero eta ohikoagoa denez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete.
Kokaleku on bat kanposatu eta Zuhatzola parkearen artean izan daiteke.

Dado que el uso de autocaravanas, campers y furgonetas para viajar y disfrutar de las vacaciones es cada vez más frecuente, sería conveniente disponer de una zona con servicio para ello (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua...). Los turistas no sólo pueden conocer nuestro municipio, sino que también pueden utilizarlos los vecinos de la localidad con este tipo de vehículos, cargar depósitos de agua antes de los viajes y a la vuelta pueden vaciar las aguas grises y negras.
Una buena ubicación puede ser entre el cementerio y el parque de Zuhatzola.

2702-Eskalada pareta San Faustoko frontoiaren atzean
2702-Pared de escala detrás del frontón de San Fausto

Kirolak San Fausto

Eskalada bertikaleko hainbat bide sortu San Faustoko frontoiaren atzeko horman. Leku berean, bide desberdinak erabili ahal izango dira, eta eskalada-presak koloreka joango dira, zailtasunaren arabera. Bideetan ere ainguraketak egon behar dira, bidean aurrera egiten dugun bitartean espresekin segurtatu ahal izateko.

Crear varias vías de escalada verticales en la pared trasera del frontón de San Fausto. En una misma reunión podrán ir diferentes vías, en las que las presas de escalada irán por colores según la dificultad. En las vías también deben haber anclajes para que nos podamos asegurar con expreses mientras progresamos por la vía.

Jaitsi Eskalada pareta.jpg (40,4 kB)

31 - 45 erakusten 45 emaitzetatik.