Proposamenak
702-Parke estalia San Inazio auzoan
702-Parque cubierto en el barrio de San Ignacio

Haurrak eta Gazteria Madalena

San Inazio auzoko parke bat estaltzea, euria egiten duenean nonbaiten aterpe izan dezagun.

Cubrir un parque en el barrio de San Ignacio para que cuando llueva podamos cobijarnos en algún sitio.

703-Parke publikoak argiztatzea
703-Iluminar los parques públicos

Hirigintza

Parke publikoetako eta jolas-gunetako argiztapena hobetzea.

Mejorar la iluminación de los parques públicos y zonas de recreo.

704-Faustebekoa auzokko dorre elektrikoak kentzea
704-Quitar las torres eléctricas del barrio

Hirigintza San Fausto

Faustebekoa auzoa: pasabide eta bide erdian geratu diren telefoniako dorre elektrikoak kentzea.

Barrio de faustebekoa, quitar las torres electricas de telefonia que han quedado en mitad de pasos y caminos.

1002-Espaloiak Tabiran
1002-Aceras en Tabira

Hirigintza Tabira

Tabirako espaloi gehienak oso estuak dira, eta arazoak izaten dira karroekin eta gurpildun aulkiekin ibiltzeko. Leku askotan ezinezkoa da pertsona bat ibiltzea beste baten parean. Tabiran adineko pertsona asko bizi dira, eta ez dago batere egokituta eurentzat.

En Tabira la mayoría de las aceras son muy estrechas, dificultando el paso de carros o sillas de ruedas... en muchos puntos de ellas no puede andar una persona al lado de la otra. Es un barrio con muchas personas mayores, y no es para nada adecuado.

1003-Landako kiroldegiko ordutegia zabaltzea
1003-Ampliar el horario del polideportivo Landako

Kirolak

Landako kiroldegia 06.30ean irekitzea (4 pertsonak egindako proposamena).

Ampliar el horario de apertura del polideportivo a las 06.30am (propuesta realizada por 4 personas)

1101-Elkartasuna Euskara bultzatzeko
1101-Solidaridad en el fomento del Euskera

Hezkuntza

Durangoko ikastetxeak euskara bultzatzeko asmoz. Elkarlanean aritzea, euskararen garrantzia eta erabilera sustatzeko. Eta lan horretan Durangoko Udalak laguntzea.

Que desde el ayuntamiento se impulse a los centros escolares de Durango trabajen conjuntamente en el fomento y uso del euskera.

1301-ADN kanpaina; Txakur-gorotzak jasotzea
1301-Campaña ADN recogida excrementos perros

Hirigintza

Txakurrentzako ADN errekonozitzeko kanpaina egin beharko litzateke txakurren jabeek txakur-gorotzak jaso gabe utzi ez ditzaten. Honela, espaloiak ibiltzeko moduan egongo lirateke, txakur-gorotzik gabe.

Habría que hacer un sistema de reconocimiento de ADN de los perros para evitar que los dueños dejen los excrementos de los perros sin recoger. Así se evitaría tener muchas aceras intransitables por estar llenas de excrementos, ya que desaparecería radicalmente este problema.

1401-Oinezkoentzako leku gehiago
1401-Más espacios peatonales

Hirigintza

Ermodo Kalea oinezkoentzako soilik bilakatu, arbola ezberdinak bertan landatu eta bidegorria sortu.

Convertir Ermodo kalea en peatonal. Plantar distintos tipos de árboles y crear un bidegorri.

1403-Udal alokairuko etxebizitzak eraberritzea
1403-Rehabilitación viviendas alquiler municipal

Hirigintza

Etxebizitza itxiak alokairurako eraberritzea.

Rehabilitación de viviendas cerradas para alquiler.

1404-Alde zaharraren kutsadura akustikoa
1404-Contaminación acústica casco viejo

Ingurumena Erdigunea / Centro

Gustatuko litzaidake diru-partida bat izatea alde zaharreko aisialdiko lokalen kutsadura akustikoa neurtzeko asteburuetan. Halaxe, araudi akustikoa betetzen ez duten lokalak eta auzokoei atsedena eragozten digutenak, egin beharreko obrak egin ditzatela lokalak insonorizatzeko.

Me gustaría una partida presupuestaria para medir la contaminación acústica de los locales de ocio en el casco viejo los fines de semana. Y de esa manera que los locales que incumplan la normativa acústica y no nos dejan descansar a los vecinos, acometan las obras correspondientes para insonorizar sus locales. Vivir en el casco viejo no debería significar no poder dormir los sábados, ni tener que llamar a la municipal para que acuda a los locales para que los vecinos no sintamos que tenemos el bar en casa.

1408-Farolen argiteria hobetzea
1408-Mejora de iluminación de las farolas.

Hirigintza Madalena

Led farolak jarri, aurreztu egin dugulako eta argi hobea delako (2 pertsonak egindako proposamena).

Poner las farolas con iluminación led, así ahorramos y la luz es mejor (Propuesta realizada por 2 personas).

1409-Ezkurdiko eta Jose Miel Barandiaraneko zoladura hobetzea
1409-Mejora pavimento Ezkurdi y Joxe Miel Barandiaran

Hirigintza Erdigunea / Centro

Ezkurdi eta Joxe Miel Barandiaran kaleetako zoladura hobetzea, oso labangarriak direlako.

Mejora del pavimento de soportales Ezkurdi y Calle Joxe Miel Barandiaran. Resbalan demasiado esos suelos.

1503-Rokodromoa hobetu, presa, leku eta baldintza hobeak
1503-Mejorar el rocódromo: presas, espacios y mejora de condiciones

Kirolak

Dauden presak eta materialak zaharrak dira ets hobetzea ondo legoke, horretaz gain, indarra garatzeko leku gehiago eta hobea eta azkenik eskalada landu ahal izateko baldintza hobeak, goteren arazoaz ahastu barik.

Las presas y materiales están obsoletos, y habría que sustituirlos. Se precisa de mayor y mejor espacio para desarrollar la fuerza y para trabajar la escalada de manera adecuada. Y no olvidamos las goteras.

1701-Parkingen informazio-panelak jartzea Durangoko sarbideetan
1701-Colocación de paneles informativos de parkings en las entradas a Durango

Hirigintza

Durangoko hirigunera sartzeko aukera ezberdinak identifikatzeko eta parkingen egoeraren berri emateko. Aurrerago, informazio-panelak jarri ahal dira hiriguneko sarbideetan parkingetan dauden aparkaleku libreen berri emateko.Zornotzan halaxe egiten dute.

Se trataría de identificar las distintas entradas al casco urbano de Durango, así como los distintos aparcamientos. Posteriormente se podrían colocar en las entradas al casco urbano paneles informativos con las plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real. Este sistema ya funciona e Amorebieta.

Jaitsi Amorebieta.png (1,8 MB)

1801-Gimnasioren ordutegia handitzea
1801-Ampliación de horario del gimnasio

Kirolak

Gimnasioa 6:30an irekitzea.

Abrir el gimnasio a las 6:30 de la mañana.

1901-Oinezkoentzako pasabidea
1901-Pasarela petonal

Hirigintza

Juan Olazaran kalea eta kiroldegia edo anbulatorioa errekak banatzen ditu. Errekak, zatirik estuenean, 6D blokeraren inguruan, metro eskas batzuk baino ez ditu. Ingurua askoz bideragarriagoa legoke pasabide bat jarriko balitz bi zatien artean. Gaur egun, gora eta behera ibili behar izaten dugu altura berera iristeko eta erreka salbatzeko.

A Juan Olazaran del Polideportivo o Ambulatorio nos separa el río que en su parte más estrecha cercana al bloque 6D mide unos escasos metros. Mejoraría mucho la viabilidad una pasarela que uniera ambas partes. Hoy tenemos que bajar y subir para llegar a la misma altura y poder sortear el río.

Jaitsi De Olazaran al rio.jpg (854,1 kB)

2105-Tenis ikastaroak helduentzat
2105-Clases de tenis para adultos

Kirolak

Udal kiroldegiak urteak daramatza kirol ikastaroak eta ekimenak eskaintzen, eta hau pozgarria da erabiltzaileontzat.
Besteak beste, padel ikastaroa daukagu, Arripausuetako kantxetan egiten dena. Ikastaro hau gainezka egoten da, eta zaila da lekutxo bat aurkitzea, beraz, arrakastatsua da.
Hala ere, tenis pistak ere badaude bertan, baina ez da ikastarorik ematen. Interesa erakutsi nuen tenis ikastaroetan izena emateko, baina kiroldegian esan zidaten klub pribatu batera joateko, klub horrek kudeatzen baititu tenis ikastaroak. Baina klubean esan zidaten ez zutela helduentzako talderik.
Gauzarik zailena tenis pista egotea da, eta pista egon badago. Eta jendea ere interesatuta dago ikastaroetan izena emateko (padeleko ikastaroak beteta daude).
Beraz, padel ikastaroak ematen diren bezala, tenis ikastaroak eman daitezela proposatzen dut.

Hace ya unos años que desde el polideportivo municipal se ofrecen diversos cursos y actividades deportivas, lo cual nos agrada a muchos usuarios del mismo.
Entre ellos tenemos el curso de pádel, que se realiza en las canchas de Arripausueta. Este curso suele estar lleno y hay dificultades para poder apuntarse, lo que deja claro que es un éxito.
No obstante, también hay pistas de tenis en dicho recinto y no se ofrecen cursos de tenis. Al estar interesado en apuntarme, me remitieron desde el polideportivo a un club privado que es quien gestiona los cursos, el cual me informó de que no contaban con grupo para adultos.
Pues bien, habiendo infraestructuras, viendo que los cursos de pádel (deporte similar) tienen acogida, siendo el tenis un deporte popular tanto entre mujeres como entre hombres, no veo por qué no ofrecer cursos gestionados por el polideportivo municipal, tanto para niños como para adultos.
Lo más complicado de obtener, que sería la pista, ya la tienen. Y también tienen gente interesada en apuntarse (véase que los cursos de pádel están llenos).
Por ello propongo que se ofrezcan clases de tenis del mismo modo que se ofrecen clases de pádel.

Gracias

2107-Mintzapraktika klaseak ingelesez
2107-Clases de conversación en inglés

Hezkuntza

Helduentzako mintzapraktika klaseak ingelesez. Asteko 1 edo 2 saio izan daitezke, ordu eta erdi eta bi ordu bitartean. Hizkuntza Eskolan, bereziki, gramatika lantzen dute eta ariketak egiten dituzte. Nire proposamena da alde praktikoa lantzea, mintzapraktika egitea, atzerrira goazenean ingelesez egin dezagun gaztelania edo euskara ez dakitenekin.
Maila bi edo gehiago izan daitezke: oinarrizkoa eta aurreratua.
Eskerrak eman nahi ditut proposamen hau egin ahal izateagatik. Ezin dugu ahaztu ingelesa hizkuntza arras garrantzitsua dela gaur egun zein etorkizunari begira.

Cursos para adultos para hablar en inglés. Podría tratarse de 1 ó 2 sesiones a la semana, de 1 hora y media o de 2 horas.
En los cursos que se ofrecen en la Escuela de Idiomas se hace especial hincapié en la gramática y en hacer ejercicios. Yo propongo trabajar más la la parte comunicativa para poder desenvolvernos mejor cuando viajamos al extranjero o cuando extranjeros que no saben castellano o euskera quieren comunicarse con nosotras.
Podría haber 2 ó más niveles: básico y avanzado, para que nadie se sienta incómodo en el grupo. Agradezco la oportunidad de poder proponer este curso de inglés, algo que creo que podría beneficiar a muchos vecinos ya que no podemos obviar que el inglés es un idioma muy importante tanto en el presente como en el futuro.

2202-Tabirako auzo etxea
2202-Centro Cívico Tabira

Kultura eta Euskara Tabira

Durangoko auzo gehienek beraien erreferentziazko guneak dituzte bertako auzokideak biltzeko. Tabiran aldiz ez dugu mota honeko azpiegitura itxirik auzotarrek bilerak, ekitaldiak, hitzaldiak…egin ditzaten. Dauden azpiegiturak ireki (Intxaurrondo, Hizkuntza eskolako aretoa) eta berriak egin beharko lirateke (Tabirako elizan lagapen bat eskatuz).

La mayoría de los barrios de Durango cuentan con espacios para que sus vecinos puedan juntarse. Pero en Tabira no contamos con infraestructuras de este tipo que posibiliten que los vecinos podamos reunirnos, realizar actos diversos, etc. Las infraestructuras existentes habría que abrirlas (Intxaurrondo, salón de la Escuela de Idiomas), así como que habría que dotar al barrio con nuevos espacios (solicitando una cesión a la iglesia de Tabira).

2203-Ikuskizunetarako materiala
2203-Material para espectáculos

Kultura eta Euskara

Durangon ekitaldi, ekintza eta ikuskizun ugari burutzen dira urte osoan zehar. Hala ere, ekitaldi handietarako udala ez da gai antolatzaileek eskatutakoa errazteko. Konkretuki material hauek izan ohi dira:mahaiak, aulkiak, eszenatokia...

En Durango se celebran un montón de actos y espectáculos a lo largo del año. Sin embargo, en el caso de los grandes eventos, el Ayuntamiento no tiene la infraestructura necesaria para responder a lo solicitado. Sobre todo, en lo referente a: mesar, sillas, escenario...

2204-2023KO San Pedro jaiak
2204-Fiestas de San Pedro 2023

Kultura eta Euskara Tabira

Tabirako jai batzordeak diru iturri murritza du urtero antolatzen dituen Tabirako mendi martxa eta Tabirako San Pedro jaiak antolatzeko. Gehienetan auzotarrek egindako ekarpenekin egiten zaie aurre sortutako gastuei. Egoera honi buelta emateko 3.000 €ko laguntza beharko luke batzordeak jaien biziraupena bermatzeko eta jaien kalitatea hobetzeko.

La comisión de fiestas de Tabira cuenta con un presupuesto reducido para organizar la Tabira mendi martxa y las fiestas de San Pedro que organiza todos los años. La mayoría de las veces, se hace frente a los gastos ocasionados con las aportaciones de la gente del barrio. La comisión de fiestas precisaría de una ayuda de 3.000 € para garantizar la continuidad y calidad de las fiestas.

2206-Tabirako autobus geltokia txukundu eta argitu
2206-Acondicionar e iluminar la para de autobús de Tabira

Hirigintza Tabira

Bizkaiko Foru aldundiaren eskumena den arren, udalak bitartekari lanak eta behar den laguntza eman beharko luke Tabirako auzoan autobus geltoki duin bat izan dezagun (kokalekua ondo adierazita, estalita…)

Aunque es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento debería hacer de intermediario y ofrecer la ayuda necesaria para acondicionar la parada de autobús de Tabira (señalizar debidamente la parada, cubrirla...)

2210-Ibaizabal ikastolarekin hitzarmena kirol parke semipublikoa sortzeko
2210-Convenio con la ikastola Ibaizabal para la creación de un parque semipúblico

Kirolak Tabira

Ibaizabal ikastolak aspalditik ditu bere kirol azpiegiturak (padel eta tenis kantxak) alboratuta edota erabilera urria emanez. Auzoan gune diskretu eta segurua da. Udalak eta ikastolak hitzarmen bat egin beharko lukete: Udalak kirol azpiegiturak konpondu eta Ibaizabalek, eskola ordutegitik kanpo, azpiegiturak auzotarrei modu librean uzteko (Kurutziaga ikastolarekin antzeko hitzarmenta dago eginda). Padel pistak mantendu eta tenis kantxan kirol ezberberdinak egiteko (Fubito, saskibalo, frontoi, rokodromo txiki) azpiegitura egin daitezke.

La ikastola Ibaizabal cuenta desde hace tiempo con infraestructura deportiva (pistas de padel y tenis) a las que les de un uso mínimo. Se trata de un espacio discreto y seguro en el barrio. El Ayuntamiento y la ikastola deberían suscribir un convenio: el ayuntamiento acondicionaría la infraestructura deportiva para que la Ikastola la ofreciera a la gente del barrio fuera del horario escolar (existe un convenio similar con la ikastola Kurutziaga). Las pistas de padel se mantendrían como hasta ahora, y las de tenis se habilitarían para la práctica de otros deportes (Futbito, baloncesto, frontón, rokodromo txiki).

2211-Pobrezia energetikoaren aurrean laguntzak
2211-Ayudas para paliar la pobreza energética

Gizarteratzea

Azken aldian argiaren, gasaren edota gasolinaren prezioen gorakada handia bizi izan dugu. Egoera honen aurrean familia askok ez dute aukerarik aurre egiteko. Erantzuna ezin daiteke izan Durangoko etxeetan murrizketak ezartzea, familia hauek lagundu behar dira.

En las últimas fechas estamos padeciendo una subida de las tarifas de la luz, gas y gasolina. Ante esta situación, muchas familias se ven sin medios para hacer frente al incremento en el gasto. No podemos responder estableciendo restricciones, sino que debemos ayudas a las familias con carencias económicas.

2213-Kultur ekimenen funtsa
2213-Fondos para las actividades culturales

Kultura eta Euskara

Durangon musikari, antzerkilari, marrazkilari, abeslari…mota askotako artistak ditugu. Badakigu gaur egun beraien baldintzak, ekonomikoak batez ere, ez direla duinak. Funts honekin gure kultur sortzaileak bultzatuko lirateke eta profesio ezberdin hauek duindu.

En Durango contamos con todo tipo de artistas: músicos,actores y actrices de teatro, dibujantes, cantantes,… Y somos conscientes de que no disponen de unas condiciones económicas dignas. Ofreciendo fondos apropiados apoyaríamos la creación cultural y dignificaríamos la profesión.

2214-Tabira kalea txukundu
2214-Acondicinamiento de Tabira kalea

Hirigintza Tabira

Tabira kalea txukundu.

Acondicionar la calle Tabira.

2216-Begirale zibikoak
2216-Monitores cívicos

Berdintasuna Tabira

Durango hiritxo bat da jada. Bertan ezarrita ditugun konbibentzia arauak ez ditu mundu guztiak betetzen. Hauek betetzen direla bermatzeko begirale zibikoak (agentez cívicos)berreskuratu beharko lirateke.

Durango es una ciudad pequeñita. Mucha gente no respeta las reglas de convivencia establecidas. Deberíamos recuperar la idea de poner monitores cívicos que velen por el cumplimiento de las normas.

2301-Auzo etxea Madalena auzoan
2301-Centro Cívico en el barrio Madalena

Kultura eta Euskara

a) San Ignazio auzuneko eraikina, egun Kirolenek okupatzen duena, auzo etxea bihurtzea Madalenako auzokoentzat eta durangar guztientzat. Elkargune bilakatzea, ekintza soziokulturalak egitea ahalbidetuko duena.
b) Gimnasia egiteko tresnak nagusientzat (Sasikoa kalea izan daiteke leku egokia).
c) Bizikletak aparkatzeko tokia auzoko zenbait puntutan (batez ere, San Ignazio parkean).
d) Oinezkoentzako pasabidea Juan Olazaran kalean.
e) Argi gehiako Mikeldiko tunelean (auzokoentzat puntu beltza da).

a) Convertir el edificio de San Ignazio auzunea, que hoy ocupa Kirolene, en un centro cívico para los vecinos del barrio de Magdalena y los vecinos de Durango. Que sea un lugar de encuentro y permita al realización de actividades socio culturales.
b) Maquinas de gimnasia para mayores. ( se propone la calle Sasikoa como posible ubicación).
c) Aparca bicis en diferentes puntos del barrio. (sobre todo en el parque de San Ignacio).
d) Paso de peatones en la calle Juan de Olazaran.
e) Mas iluminación en el túnel de Mikeldi (los vecinos lo ven como un punto negro).

Jaitsi Presupuestos participativos 2023.pdf (23,4 kB)

2303-Kanpaina bat egitea kerik gabeko guneak errespetatzeko
2303-Realizar una campaña para el respeto de los Espacios Sin Humo en Durango

Haurrak eta Gazteria

Komunikazio, kontzentziazio eta sentsibilizazio kanpaina bat egitea kerik gabeko guneak errespetatuak izan daitezen Durangon. Bizkaiko minbeziaren kontrako elkartearen ekimenaren haritik, legez ezin erre daitekeen guneak seinaleztatuz eta legea errespetaraziz. Haur eta gazteek erabiltzen dituzten guneak batez ere, babestu beharreko adin tarteak hain zuzen ere. Oinarrizkoa da tabakoaren kontsumoa desnormalizatzea eta ereduak eskaintzea jarrera positiboak erakutsiz. Tabakoak, erretzen dutenei kalteak eragiteaz gain, erretzen ez dutenei ere eragiten die, giroan dagoen kearen ondorioz (3 pertsonak egindako proposamena).

Realizar una campaña de comunicación, concienciación y sensibilización para el respeto de los Espacios Sin Humo en Durango, en apoyo a la iniciativa de la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, entre otros señalizando convenientemente los espacios en los que por ley está prohibido fumar y que, sin embargo, dicha ley no se cumple. Espacios que son de uso y disfrute preferentemente de la población infanto-juvenil, a quien hay que proteger, y donde es fundamental desnormalizar el consumo de tabaco y dar ejemplo como modelos de conducta positiva. El tabaco no solo afecta a las personas que fuman, también a las personas a su alrededor, como consecuencia del humo ambiental del tabaco (propuesta realizada por 3 personas).

Jaitsi JUSTIFICACIÓN_EsH_Presupuesto Participativos Durango (1).pdf (599,2 kB)

2309-Argi-sare publikoa berriztatzeko plana
2309-Plan de renovación del alumbrado público

Hirigintza

Zaharkituta dagoen argi-sare publikoa aldatzea proposatzen da-aurrekontua kontuan izanda-, teknologia modernoa erabiliz (LED).
Proposamen honekin kale ilunetan argi gehiago egongo litzateke, eta herritarrak seguruago sentituko lirateke argien kolore zuriari esker. Gainera, murriztu egingo liratke CO2 emisioak, eta kontsumo elektrikoa ere gutxituko egingo litzateke.

La propuesta consiste en cambiar todo el alumbrado público posible - con el presupuesto disponible - obsoleto (tecnología de vapor de sodio) a una moderna (tecnología LED).
Con esta propuesta no solo se conseguiría una mayor luminosidad en calles oscuras, sino que el ciudadano se sentirá más seguro en las vías debido al color blanco de las luminarias. Por otro lado, se reduciría las emisiones de CO2 y a largo plazo se conseguiría un ahorro de consumo eléctrico.

Jaitsi PLAN DE RENOVACIÓN- DURANGO.pdf (309,6 kB)

2401-Osunaren liga
2401-Liga de la salud

Hezkuntza

Osasunean hezitzea etorkizunean inbertitzea da. Gizartea etenik gabeko abiadan dago murgilduta. Estresa hor dago, eta osasunean eragiten dituen arazoak ere bai. Garrantzitsua da egokitzen ikastea.
Etorkizunari begira, proposamen honen asmoa da gazteen prestakuntzan indarrak jartzea. Matematikak eta historia albo batera utzi gabe, garrantzitsua da oso norberaren burua ezagutzea, emozioak kudeatzen jakitea, nutrizio-balio handiagoak dituzten elikagaiak ezagutzea edo egunerokoan, lehiaz haratago, komenigarriagoak izan daitezkeen jarduera fisikoak ezagutzea. Apurka-apurka aurrerapen handiak eman badira ere aipatutako esparruotan, halako kultura bat sortzeak bere denbora eskatzen du, eta horretan lagungarri izan daiteke gure erakundeen lana eta babesa. Ez da batere kontu erraza, ikastetxeak indarrean dauden ereduek eta irakaskuntzan lantzen diren gaiek kateatuta daudelako.
Udalak esparru ezberdinetako adituak eskaini ditzake neskato-mutikoekin lanean jarduteko. Ezagutza eta jarduera hauek baliatuz, "multikanal" erako modu dibertigarriak bilatu daitezke feedback-a lortzeko eta ikasitakoa finkatzeko eta praktikatzeko.

La educación en salud es una inversión a futuro. Nuestra sociedad vive inmersa en una vorágine de actividad. El estrés incontrolado acecha constantemente y con él los efectos adversos sobre la salud. Es importante aprender a adaptarse.
Pensando en el futuro, esta propuesta se centra en la formación de las personas jóvenes. Sin desmerecer a las matemáticas o la historia, el conocimiento de uno/a mismo/a, el saber gestionar las emociones, conocer qué alimentos me aportan un mayor valor nutricional o qué actividades físicas me convienen en mi día a día más allá de la competición deportiva, son algunas de las materias que quedan olvidadas. Aunque poco a poco se dan avances en estos campos, generar una cultura conlleva tiempo y ahí puede ayudar la labor y el apoyo de nuestras instituciones. Es complejo porque los centros educativos están atados por los modelos vigentes y los temarios exigidos.
El ayuntamiento podría proporcionar disponibilidad de expertos en las distintas materias para trabajar con los niños y niñas y generar un contexto de actuación. Y con esos conocimientos y actividades, se podrían buscar formas "multicanal" divertidas para retroalimentar, fijar y practicar lo aprendido.

2402-Tenis pista estalia
2402-Pista de tenis cubierta

Kirolak Landako

Gaur egun dauden instalazioek ez dituzte kirol hau egiteko behar diren baldintzak betetzen. Gure inguruan euria egitea gauza normala da, eta euria egiten duenean ezin da tenisean egin, eta honek arazoak sortzen ditu bai ikasteko orduan eta baita gozatzeko orduan ere. Poztuko ginateke proposamen hau kontuan hartuko balitz eta Durangon tenis pista estali bat izatea lortuko bagenu.

Las actuales instalaciones para la práctica de tenis no cubren los requisitos adecuados para la práctica de este deporte. Debido a la climatología en la zona, la lluvia es algo habitual, y al ser instalaciones al descubierto cuando esto ocurre no se pueden seguir de forma sostenible las actividades programadas, lo cual afecta al aprendizaje y al disfrute de esta actividad. Sería algo fantástico que se abordase este tema y que por fin Durango pueda contar con una pista de tenis cubierta.

2403-Laguntzak euskarari
2403-Ayudas euskera

Kultura eta Euskara

Euskara ikasteko laguntza handitzea proposatzen dut, kontuan izan gabe bakoitzaren diru-sarrerak. Denbora eta dirua behar dira klaseetara joateko (barnetegiak, euskaltegiak, hizkuntza eskola, e.a.). Udalak gutxieneko diru-sarrerak eskatzen baditu euskara ikastegatiko diru-laguntzak emateko -orain arte horrela izan ez bada ere-, jendea desmotibatu egingo da.

Incrementar las ayudas para aprender euskera sin tener en cuenta los ingresos de cada uno. Creo que todos necesitamos invertir tiempo y dinero para asistir a clases( barnetegis, euskaltegis, escuelas de idiomas, etc.) y si por el hecho de tener unos ingresos mínimos establecidos por el ayuntamiento no se tiene acceso a dichas ayudas, que hasta hace poco si se tenia acceso, no deja de ser una desmotivación total.

2404-Mikeldi kalea oinezkoentzat jartzea
2404-Peatonalizar la calle Mikeldi

Hirigintza Madalena

Mikeldi kaleak, BM denda dela eta, mugimendu handia dauka. Kalea moztuko balitz eta oinezkoentzat jarri gune askoz ere lasaiagoa izango litzateke, zarata gutxiagorekin eta merkataritza sustatuko litzateke. Ez dauka zentzu handirik kale honetan ibilgailuak ibiltzea. Gaur egun, ibilgailu asko Frantzisko Ibarra kaletik ateratzen dira Iurretarantz edo Bilbora edo Donostiara joateko eta, bestalde, Lehendakari Agirre kaletik ateratzen dira. Esan bezala, nabarmen murriztuko litzateke egun dagoen kutsadura akustikoa.

Esta calle actualmente debido al BM tiene mucho movimiento de gente y considero que si se cortara la calle y se peatonalizara se lograría una zona mas tranquila con menos ruido e incluso potenciar el comercio. Es una calle que no tiene mucho sentido que circulen coches. Actualmente una gran cantidad de vehículos salen por la calle Francisco Ibarra a la recta de Iurreta bien para ir hacia Bilbao o hacia Donostia y , por otro lado, por Lehendakari Aguirre. Como digo seria reducir de una manera considerable la contaminación acústica que actualmente tiene.

Jaitsi image.jpg (2,3 MB)

2502-Kanpantorrosteta hobetu
2502-Mejorar Kanpantorrosteta

Hirigintza Erdigunea / Centro

Lurpeko kontainerrak kendu eta gunea banku eta mahaiekin atontzea, edo umeentzako elementuekin.

Eliminar los contenedores subterráneos de basura y adecuar la plaza con más bancos o mesa, o con algún elemento infantil.

2503-Pumptruck Durango

Kirolak

Pumptruck bat skatepark berriaren alboan egitea.

Poner un parque de Pump truck al lado del skatepark.

2510-Herri bainu guneak ezarri ibai ertzean
2510-Instalación de zonas de baño público a la vera del río

Landa-garapena eta natura-ingurunea Erdigunea / Centro

Bainatzeko guneak ezarri ibai ertzean, bai Tabiran, bai Pinondon, bai San Agustinen. Ur kalitatea ona dala ziurtatu, sarbide aproposak ipini, dutxaren bat jarri eta egoteko lekua txukundu. Eguraldi ona dagoenean ibaiaz disfrutatzeko herrian.

Instalar zonas de baños, junto al rio, en Tabira, Pinondo y San Agustin, garantizando la calidad del agua, poniendo accesos adecuados, alguna ducha, y acondicionando el espacio, con la idea de disfrutar del rio cuando la climatología sea favorable.

2511-Pinondoko parkea atondu
2511-Arreglar parque de Pinondo

Ingurumena

Pinondo parkeak atonketa integrala eskatzen du: iturriak ura behar du eta kamarak jarri beharko lirateke bandalismoa saihesteko (3 pertsonak egindako proposamena).

Considero que el parque de Pinondo necesita un arreglo integral y que la fuente tenga agua y se pongan cámaras para el control del vandalismo (propuesta realizada por 3 personas).

2513-Picnic Gunea San Fauston
2513-Picnic área en San Fausto

Ingurumena

Berdegunea San Faustoko ermitaren aurrean, frontoiaren atze partean. Picnic gunea jarri mahai eta parrillekin.

Zona verde en frente de la ermita de San Fausto, detrás del frontón. Establecer un área de picnic con mesas y parrillas.

2601-Santa Anako arkoaren mantenua eta zainketa
2601-Cuidar y mantener el arco de Santa Ana

Hirigintza

Bost monumentuen artean ederrenetakoa da, baina pena ematen du iluntzean ikustea. Bonbila triste bat baino ez du, eta gainera, gaizki jarrita dago. Uste dut zerbait gehiago merezi duela. Eta zer esan Santa Anako plazako zoruan dauden argitxoez. Penagarria! Kostua aipatu gabe.

Es uno de los 5 monumentos más bonitos y da pena mirarlo al atardecer o a la noche. Una triste bombilla y mal puesta es lo único que tiene para disfrutar el arco. Creo que se merece algo más. Y no digamos nada de las lucecitas del suelo o de la plaza, sin comentarios, después de su coste.

2603-Andra Mariko elizpearen argiteria hobetu
2603-Mejorar la iluminación del pórtico de Santa María

Hirigintza

Euskadiko elizperik ederrena eta handiena daukagu. Durangarrok beherantz begiratzen dugu estropozurik ez egiteko, eta bisitariek gorantz begiratzen dute eta pena sentitzen dute. Ez dago batere ondo zainduta (zikinkeria, amaraunak, e.a.).
Argiteriak IKEAko eskaparatea ematen du, 20 farola baino gehiago dituela. Egongelako farolak dirudite, JAEDen zozketarako fokoak ere badaude, kontzertuak egiten dira bertan, e.a. Eta badaude argi batzuk zutabeen egoera txarra eta utzikeria argitzaten dutenak. Foko guztiak estilo, neurri eta potentzia ezberdinekoak dira.
Uste dut badirela argiteria-teknikariak Andra Mariko elizpearen moduko monumentuak behar den moduan argiztatuko luketenak. Zerbait egin beharko litzateke Pinondo Etxean, Ospital Santuan eta Garai jauregian gertatu dena gertatu ez dadin: guztia behera erortzea eta eraikinen bueltan hesiak jartzea.

Tenemos el mejor y más grande pórtico de Euskadi. Los durangueses miramos al suelo para no tropezarnos y los forasteros miran hacia arriba y les da pena. El mal estado de conservación (sucio, telarañas, etc.).
Y la iluminación parece un escaparate de IKEA, con más de 20 farolas. Lámparas de salón, focos para sorteo JAED, conciertos. Otros iluminan el mal estado y la mierda de las vigas, etc. y todas de distinto estilo tamaño y potencia.
Algunas han probado para intentar hacer algo y nada de nada y encima las dejan funcionando. Creo que existirán técnicos de iluminación para monumentos como el pórtico; me gustaría verlo antes de que pase como Pinondo Etxea, Santo Hospital, Palacio de Garay etc. y se caiga todo y lo vallemos.

2604-Erreka-harraskak
2604-Lavaderos del río

Hirigintza Erdigunea / Centro

Errekako harraskak onbideratu egin behar dira. Sastrakak, sasiak eta holakoak ezabatu egin behar dira. Udaleko bulego teknikoak proiektua idatzi beharko luke eta agintariek onartu.
Zertarako dirua gastatu duela gutxi egin den turismo planean ahoz ahokoa balioztatzen ez badugu? Durango dotoretu beharra dago asmoez haratago joanda.

Sanear los lavaderos, en algunos salen hasta arbustos, y que la oficina técnica presente unos proyectos y los políticos los aprueben.
¿De qué vale gastarse un nuevo plan de turismo (reciente) para que luego el boca-boca no funcione? y Durango de poder ser muy bonito se que queda con las ganas.

2605-Sanagustinalde, erreka lorez apaindua
2605-Sanagustinalde, un río con flores

Hirigintza

Durango zeharkatzen duen Mañaria errekak, ene ustez, hobetu beharreko hainbat gune ditu. Nire proposamena Sanagustinalde kaleko erreka-ertzean eta Andramari kaleko zubian zentratzen da: gune atseginagoa eta lasaiagoa bilakatu behar dugu herritarrontzat.
Durangon errotonda eta lorategiak ditugu lorez eta landarez apainduta. Guztiak ondo baino hobeto zainduta daude udaleko lorezaintza zerbitzuari esker. Baina lehen aipatu dudan gunean ez dago ez lore-ontzirik, ez lorerik, ez landarerik, ez ezer ez. Errekako barandak margoztea proposatzen dut: oso politak dira, Durangoren ezkutua daramate, baina abandonatu samar daude. Barandetan lore-ontziak jartzea proposatzen dut, lorez eta landarez hornituak. Frantziako edozein "herri loretsu" hartu dezakegu eredutzat Durangoko gune abandonatu hauek "xarmangarri", bitxi eta turistikoki erakargarri bistara daitezen.
Durangok interes turistiko handiko hainbat gune ditu: Sanagustinalden, esaterako, Arte eta Historia Museoa dago, Bruno Mauricio Zabalaren jaiotetxea, San Agustin Kultur Gunea, errekako harraskak, e,a.. Andra Mariko basilikarako sarbidea nabarmen hobetuko litzateke aipatutako ingurunean hobekuntzak eginez gero.

Santa Anako ibaiaren zubiaren irudia jartzen dut, huntzez betetako paretekin, San Agustin zubirako imitatu beharreko eredu gisa, eta, bide batez, kanpotik zeharkatzen duten bi hodiak ezkutatuko lirateke.

El río Mañaria que cruza Durango crea espacios y vistas que en mi opinión pueden mejorar. Mi propuesta para estos "presupuestos participativos" se centra en la orilla del río en la calle Sanagustinalde y en el puente de la calle Andramari, en su transformación en un espacio más amable y sosegante para la ciudadanía.
En Durango tenemos rotondas y jardines llenos de plantas, flores... muy bien cuidados por el servicio de jardinería del ayuntamiento y siempre me ha llamado la atención que en todo este espacio que comento no haya ni una sola maceta, flores, plantas...nada. Para ello propongo pintar las barandillas del río que son muy bonitas, que llevan el escudo de Durango pero que están muy descuidadas y colgar en ellas numerosos maceteros con plantas con flores. El modelo a seguir puede ser el de cualquier "pueblo florido de Francia" en donde las flores hacen que espacios muy parecidos a los que tenemos en Durango se conviertan en espacios con "encanto", realcen su singularidad y aumente su atractivo turístico.
Pensando en Durango como un pueblo con atractivos turísticos, los que hay en Sanagustinalde (Museo de Arte e Historia, casa natal de Bruno Mauricio Zabala, San Agustin Kultur Gunea, vista de lavaderos del río...) y el acceso de la basílica de Andra Mari verían mejorar notablemente su entorno.

Pongo la imagen del puente del río en Santa Ana con sus paredes llenas de hiedra como modelo a imitar para el puente de San Agustín y así de paso se ocultarían las 2 tuberías que lo cruzan por fuera.

Jaitsi Sanagustinalde con flores.pdf (3,5 MB)

2701-Autokarabana zerbitzu gunea
2701-Área de servicio para autocaravanas

Tokiko merkataritza eta turismoa

Bidaiatzeko eta oporretaz gozatzeko autokarabana, camper eta furgoneten erabilera gero eta ohikoagoa denez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete.
Kokaleku on bat kanposatu eta Zuhatzola parkearen artean izan daiteke.

Dado que el uso de autocaravanas, campers y furgonetas para viajar y disfrutar de las vacaciones es cada vez más frecuente, sería conveniente disponer de una zona con servicio para ello (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua...). Los turistas no sólo pueden conocer nuestro municipio, sino que también pueden utilizarlos los vecinos de la localidad con este tipo de vehículos, cargar depósitos de agua antes de los viajes y a la vuelta pueden vaciar las aguas grises y negras.
Una buena ubicación puede ser entre el cementerio y el parque de Zuhatzola.

2702-Eskalada pareta San Faustoko frontoiaren atzean
2702-Pared de escala detrás del frontón de San Fausto

Kirolak San Fausto

Eskalada bertikaleko hainbat bide sortu San Faustoko frontoiaren atzeko horman. Leku berean, bide desberdinak erabili ahal izango dira, eta eskalada-presak koloreka joango dira, zailtasunaren arabera. Bideetan ere ainguraketak egon behar dira, bidean aurrera egiten dugun bitartean espresekin segurtatu ahal izateko.

Crear varias vías de escalada verticales en la pared trasera del frontón de San Fausto. En una misma reunión podrán ir diferentes vías, en las que las presas de escalada irán por colores según la dificultad. En las vías también deben haber anclajes para que nos podamos asegurar con expreses mientras progresamos por la vía.

Jaitsi Eskalada pareta.jpg (40,4 kB)

1 - 45 erakusten 45 emaitzetatik.