(202) Bidegorriak elkartu eta luzatu / Acondicionar y alargar los Bidegorris

Urbanismo y movilidad

Ondo legoke Bidegorriak elkartzea eta luzatzea; izan ere, Durangon badira batzuk moztu egiten direnak eta inora ez daramatenak. Ondo legoke baita ere, norazko ehatz batekin egitea. Horrek bizikletaren erabilera sustatuko luke (7 pertsonek proposatu dute) Estaría bien juntar y alargar los "Bidegorris" ya que hay varios en Durango que se cortan y no llevan a ninguna parte en concreto. Estaría bien también, hacerlo con algún sentido en concreto. Esto fomentaría el uso de la bicicleta (Esta propuesta la ha realizado 7 personas)

(203) Alde Zaharreko eta inguruko zoru irristakorra / Suelo resbaladizo del Casco Viejo y alrededores

Urbanismo y movilidad

Alde Zaharreko eta inguruko kaleetako lurzorua irristakorra ez izateko sistemak aplikatu, etengabe gertatzen diren istripuak eragozteko. Istripu horiek jasaten dituzten pertsonak lesio handiak dituzte. Mota guztietako lurzoruetan egiten dira lanak (baldosa hidraulikoa, hormigoi leundua, hormigoi inprimatua, greak, terrazo marmola, granitoa, pinturekin, zurarekin eta abarrekin aplikatutakoak), tratamendu kimiko eta mekanikoen bidez eta garbiketa berezien eta aplikazio teknikoen bidez. Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri askotan horrelako lanak egin dira. Aplicación del sistema antideslizante que corresponda a los distintos tipos de suelos del Casco Viejo y calles adyacentes, que impida los constantes accidentes que se producen, con lesiones importantes en las personas que los padecen. Hay trabajos en todo tipo de suelos (baldosa hidráulica, hormigón pulido, hormigón impreso, gres, terrazo mármol, granito, aplicados con pinturas, madera, etc.), mediante tratamientos químicos y mecánicos, limpiezas especiales y aplicaciones técnicas, que se han realizado en numerosos municipios de Bizkaia y Gipuzkoa.

Descargar CV-SUE~1.PDF (113,9 kB)

(204) Frontoi txikiak Durangoko parkeetan / Frontones pequeños en los parques de Durango

Urbanismo y movilidad

Durangon dauden bi frontoi bakarrak (Ezkurdi eta SanFaustokoa) itxita daude eta umeek ez daukate pilotan non jokatu. Auzo desberdinetan frontoi txikiak (horma batekoak edo bikoak) egin ahalko lirateke. Los dos únicos frontones que hay en Durango (Ezkurdi y SanFausto) están cerrados y los niños no tienen dónde jugar a pelota. En los distintos barrios se podrían construir pequeños frontones (de una o dos paredes).

Descargar DURANGO_FRONTOI_TXIKIAK_2020.pdf (1,7 MB)

(205) Pump Track

Deportes

Patinen, mikropatinen (scooter), skaten eta bizikleten erabilerarako zirkuitoa da, Pumptrack-a.1000m2-ko zirkuitua eraikitzea proposatzen da, 80.000 euroko gastu-aurreikuspenarekin. El Pumptrack.Es el circuito para el uso de patines, micropatinas (scooter), skats y bicicletas. Se propone, la construcción de un circuito de 1000m2 de superficie y con 80.000 €de previsión de gasto.

Descargar Pump Track aurkezpen txostena.pdf (848,4 kB)

(206) Durangoko Eguzki Komunitatea / Comunidad Solar en Durango

Innovación y nuevas tecnologías

Durangoko Eguzki Komunitateak onura bat baino gehiago ditu lortzea du helburu:
1) Administrazioa trantsizio energetiko prozesuan eredu izatea. Eguzki energia garbia eta merkeagoa da, gainera oso ondo egokitzen da kontsumo orduetara (eraikin publikoak eta inguruko komertzioak). 2) RD 244/2019-ak posibilitate interesgarri asko ahalbidetzen ditu. Adibidez, 500m-ko erradio baten energia elkarbanatzea edota autokontsumoaz disfrutatzea nahiz eta teilaturik ez izan. Kontsumidore bulnerableak eta komertzio txikia lagun genitzake. 3) Aurreztutako diruarekin komertzio lokala sustatzea bono lokalak sortuz. Alde zaharreko eraikin publikoetan pentsatu dut hasiera batean baina beste batzuk parte har dezakete eta horren truk portzentai edo beste onura bat lor dezakete. La Comunidad Solar de Durango busca más de un beneficio: 1) Que la Administración sea ejemplo en el proceso de transición energética. La energía solar es más limpia y barata, además se adapta muy bien a las horas de consumo (edificios públicos y comercios de la zona). 2) El RD 244/2019 permite muchas posibilidades interesantes. Por ejemplo, compartir la energía de un radio de 500 m o disfrutar del autoconsumo aunque no tenga tejado. Podríamos ayudar a los consumidores bulnerables y al pequeño comercio. 3) Promover el comercio local con el ahorro mediante la creación de bonos locales. En un principio he pensado en los edificios públicos del Casco Viejo, pero otros edificos también pueden participar y a cambio pueden obtener algún beneficio.

(207) Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea / Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. .

Comercio local y turismo

Autokarabanak, camper-ak eta furgonetak gaua igarotzeko gunea. Ibilgailu mota honen erabilera gero eta handiagoa denez eta Durangon nahikoa ikusten direnez, komenigarria izango litzateke haientzako zerbitzudun gune bat izatea (ur grisak eta beltzak husteko, ura betetzeko ...). Turistek gure udalerria ezagutzeaz gain, ibilgailu mota horiek dituzten herriko bizilagunek ere erabili ditzakete, bidaien aurretik ur biltegiak kargatu ditzakete eta bueltan ur gris eta beltzak husteko aukera izan dezakete. Honelako guneak, normalean, urak bete eta urak hustea doakoak izaten dira eta elektrizitatea bezalako zerbitzuetarako prezio apal bat ordaintzen da (3 pertsonek proposatu dute) Área de pernocta para autocaravanas, campers y furgonetas. Debido al creciente uso de este tipo de vehículos y a que en Durango se les suele ver aparcados en diferentes zonas habilitadas para turismos, sería aconsejable disponer de un área con los servicios para los mismos (vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua, ...). Además de que para que los turistas conozcan nuestro municipio también servirá para que los vecinos del pueblo que disponen de esta clase de vehículos puedan recargar los depósitos de agua antes de sus viajes y que puedan vaciar las aguas grises y negras a su vuelta. Lo habitual es que la pernocta, el llenado y el vaciado de aguas sean gratuitas y que por servicios como la electricidad se pague un módico precio (Esta propuesta la han realizado 3 personas)

(208) Estoldak / Alcantarillas

Medioambiente

Beste hirigune batzutan ikusitako ideia bat da. Estolda bakoitzean, metalezko sare fin bat jartzea da, nundik ura bakarrik pasatzen den. Horrela gure erreketara beste zabor mota batzuk heltzea ekidituko genuke. Honek garbiketa extra bat suposatzen du... Es una idea observada en otros núcleos urbanos. Consiste en colocar en cada alcantarilla una fina malla metálica por la que sólo pasa agua. Así evitaríamos que llegaran a nuestros arroyos otros tipos de basura. Esto supone una limpieza extra...

(209) Madalena Ermita ( erabilera eman) / Ermita Madalena (darle uso)

Urbanismo y movilidad

Udal-erabilera eman Madalena ermitari, adibidez, turismo-bulegoa Iizan daiteke. Dar un uso municipal a la ermita de Madalena, por ejemplo, una oficina de turismo.

(210) Zuhaitzak landatzeko kanpaina / Campaña de plantación de árboles

Desarrollo rural y medio natural

Zuhaitzak landatzeko kanpaina bat egin beharko litzateke, bai parke publikoetan, bai udal-lurretan horiek ladatzeko.Kanpainak bi ardatz izan ditzake: batetik, familiak eta herritarrak egun jakinetan zuhaitz horiek landatzera animatzea, eta, bestetik, udal-zerbitzuekin baso-berritze lanetan laguntzea. Habría que hacer una campaña de plantación de árboles, tanto en parques públicos como en terrenos municipales. La campaña puede ser, por un lado, animando a las familias y a la ciudadanía a ir en días determinados a plantar dichos árboles y, por otro, favoreciendo la reforestación con los servicios municipales.

(211) Mugikortasun jasangarria Durangon / Movilidad sostenible en Durango

Urbanismo y movilidad

Durango, Iurreta, Abadiño eta Izurza udalerrien arteko hiriarteko joan-etorriak aztertzea proposatzen da, zein garraiobidetan egiten diren aztertzeko eta bizikletaren erabilera sustatzeko. Se propone estudiar los desplazamientos interurbanos entre los municipios de Durango, Iurreta, Abadiño e Izurza, para analizar en qué medios de transporte se realizan y fomentar el uso de la bicicleta.

Mostrando el intervalo 1 - 10 de 18 resultados.