Gustatzen zaizu?

Eskerrik asko proposamenak babesteagatik!
Orain, 50 bototik gorako proposamenak dagozkien sail teknikoek berrikusiko dituzte, eta bideragarriak badira, bozketa-fasera igaroko dira.

Zeuk erabaki
(303) Antso Estegiz eta Matute plaza urbanizatu eta berritu.
Urbanizar y renovar Antso Estegiz y la plaza de Matute.

Hirigintza eta mugikortasuna

Antso Estegiz eta Matute plaza urbanizatu eta berritu (4 pertsonek propsatu dute)

Antso Estegiz eta Matute plaza urbanizatu eta berritu (lo han propuesto 4 personas)

(304) Koronabirusaren ondoriozko gizarte-laguntzak
Ayudas sociales por el coronavirus

Hirigintza eta mugikortasuna

Behar duten pertsonentzako gizarte-laguntzak, koronabirusaren pandemiagatik (3 pertsonek proposatu dute)

Ayudas sociales para gente que lo necesite por la pandemia del coronavirus (lo han propuesto 3 personas)

(406) Argiteria hobetu (San Roque)
Mejorar el alumbrado (San Roque)

Hirigintza eta mugikortasuna

San Roque parkingaren inguruko argiteria hobetu.

Mejorar el alumbrado en torno al parking de San Roque.

(408) Zebrabideak
Pasos de cebra

Hirigintza eta mugikortasuna

Objektuen detektagailuren bat duen sistema bat sortzea, oinezko bat zebra-bide bat igarotzeko dagoenean argi batzuk argi daitezen errepidearen bi aldeetan, autoak jakin dezan norbait dagoela zebra-pasabidetik pasatzen.

Crear un sistema con algún tipo de detector de objetos, para que cuando un peatón este para pasar un paso de cebra, se iluminen unas luces led en ambos lados de la carretera, para que el coche se de cuenta que hay alguien pasando el paso de cebra-

(502) Bidegorriak elkartu eta luzatu
Acondicionar y alargar los Bidegorris

Hirigintza eta mugikortasuna

Ondo legoke Bidegorriak elkartzea eta luzatzea; izan ere, Durangon badira batzuk moztu egiten direnak eta inora ez daramatenak. Ondo legoke baita ere, norazko ehatz batekin egitea. Horrek bizikletaren erabilera sustatuko luke (7 pertsonek proposatu dute)

Estaría bien juntar y alargar los "Bidegorris" ya que hay varios en Durango que se cortan y no llevan a ninguna parte en concreto. Estaría bien también, hacerlo con algún sentido en concreto. Esto fomentaría el uso de la bicicleta (Esta propuesta la ha realizado 7 personas)

(505) Durango Berdeago
Durango más verde

Hirigintza eta mugikortasuna

Oinezkoentzat eta bizikletentzat kale gehiago jarri eta oinezkoentzat jarri ezin daitezkeen kaleetan espaloiak handiagotu autoentzako aparkalekuak murriztuz.

Aumentar el número de calles peatonales y ciclistas y ensanchar las aceras en calles que no puedan ser peatonales reduciendo los parkings de coches.

(607) Alluitz kaleko argiztapena aldatu
Cambiar la iluminación de la calle Alluitz

Hirigintza eta mugikortasuna

Alluitz kaleko argiztapena aldatu portalak 1-11ra. Denak lehiotatik metro bat baino gertuago daude.Farolak espaloian jarriz. Led argiztapena ta kontsumo gutxiago. Farolak jarri ezkero obra egin behar da espaloian, orduan aprobetxatu daiteke obra rotondatik gorako lorategi bezala mediana jarriz, kotxeak "2.ilaran" ez aparkatzeko. Ezkerrealdeko aldean dauden lorategiak kale erdira pasatu , zuhaitzekin eta guzti (argazkia 4). Munizipalak parte ugari arrazoi honegatik eta euren errua ez da (Kotxeak "2ilaran" erosketak egiteko DIAn , kamioak deskargatzeko, Pio pion ogia erosteko, orduerdiro, orduero eta egunero suertatzen zaizkigun egoerak dira). Eskaera eta interbidea era bai atxikitu dut(farola eredua argazkia 2n)

Cambiar la iluminación de la calle Alluitz de los portales del 1-11. Las luces están a menos de un metro de las ventanas. Colocar farolas la acera. Iluminación Led y menor consumo. La colocación de las farolas implica la ejecución de una obra en la acera, que se puede aprovechar colocando la mediana como jardín por encima de la rotonda para evitar el estacionamiento de los coches en la "2ª fila". Los municipales tienen muchos partes por este motivo y no son culpables de ello (coche en "2fila" para realizar compras en el DIA, para descargar camiones, para comprar pan Pío pion, son situaciones que nos ocurren cada media hora, cada hora y todos los días).

argazkia 0.jpg  (5 MB) argazkia 4.jpg  (3,9 MB) argazkia 4.jpg  (3,9 MB)

(701) Madalena Ermita ( erabilera eman)
Ermita Madalena (darle uso)

Hirigintza eta mugikortasuna

Udal-erabilera eman Madalena ermitari, adibidez, turismo-bulegoa Iizan daiteke.

Dar un uso municipal a la ermita de Madalena, por ejemplo, una oficina de turismo.

(702) F.J Zumarraga oinezkoentzat jarri
Peatonalizar F.J Zumarraga

Hirigintza eta mugikortasuna

Zumarragako Lanbide Heziketako zatia oinezkoentzat jartzea, Irakurritik Euskalteleraino.

Peatonalizar el tramo de F.J Zumárraga que va desde lo que era Irakurri hasta Euskaltel.

(703) Txakurrekin bizitzea
Convivencia con los perros

Hirigintza eta mugikortasuna

Bidegorriarekin muga egiten duten txakurren eremua mugatzea (segurtasunagatik) Kontrol handiagoa txakurren gorotzen inguruan eta txakurrak lotuta eramateko araudia aplikatzeko baita.

Acotar las zona de perros colindantes con el bidegorri ( por seguridad ); Mayor actuación en el control de excrementos ( perros) y aplicar la normativa de llevar perros atados.

(802) Mugikortasun jasangarria Durangon
Movilidad sostenible en Durango

Hirigintza eta mugikortasuna

Durango, Iurreta, Abadiño eta Izurza udalerrien arteko hiriarteko joan-etorriak aztertzea proposatzen da, zein garraiobidetan egiten diren aztertzeko eta bizikletaren erabilera sustatzeko.

Se propone estudiar los desplazamientos interurbanos entre los municipios de Durango, Iurreta, Abadiño e Izurza, para analizar en qué medios de transporte se realizan y fomentar el uso de la bicicleta.

(840) Landakogunea (parkearen alboko gunea) – Zoladura konpontzea eta argiztapena hobetzea
Landakogunea (zona colindante al parque) – Arreglo del pavimento y mejora de la iluminación

Hirigintza eta mugikortasuna

Montevideo etorbidetik Landakogunera doan oinezkoentzako pasabidea, Musika Eskolaren albotik igarotzen dena, ireki ondoren, ohikoa da Landakogunera doan zatitik igarotzea. Eremu horretan dauden harlauzak eta metalezko zerrendak hautsita daude gehienbat. Batzuk zapaltzean mugitzen dira eta beste batzuk zuloak daude nonahi. Horrek deseroso eta arriskutsu bihurtzen du inguruan ibiltzea. Oinezkoen ibilbideak seguruak eta erosoak izan behar dira oinezkoen joan-etorrietarako. Pasabide hori ireki bada, sartzeko gunea egokitu egin behar da, segurtasunez eta erosotasunez ibiltzeko, baina oraingo honetan ez dira baldintza horiek betetzen. Gainera, guneak ez du nahikoa argiztapen. Parkeko farolak ez dira nahikoak eta ingurua ilunegi dago oinezkoentzat (neguan arratsaldeko 18: 00etan).

En el paso peatonal que va desde la avenida Montevideo a Landakogunea, el que pasa por el lateral de la Escuela de Música, las losas y tiras metálicas que se están fracturadas en su mayor parte. Algunas se mueven al pisar y otras tienen agujeros por todas partes. Ello hace que el paso por esta zona sea incómodo y peligroso. Los itinerarios peatonales deben ser seguros y cómodos para los desplazamientos de los peatones. Si se ha abierto este paso, la zona de acceso debe ser acondicionada con seguridad y comodidad para andar, pero en esta ocasión no se cumplen esos requisitos. Además, la zona carece de iluminación suficiente. Las farolas del parque son insuficientes y la zona demasiado oscura para ir andando (invierno a las 18:00 horas).

Landakogunea_inguruko_zoladura_argiztapena.pdf  (114,2 kB) LANDAKOGUNEA_PLAZA - krokisa.pdf  (182,1 kB)

(852) Trenbide zaharrak egokitu
Adecuación antiguas vías del tren

Hirigintza eta mugikortasuna

Trenbide zaharrak birmoldatzea, hiri-mugikortasun iraunkorreko bide nagusi gisa erabili ahal izateko. Hainbat erreitako espazioa egokitu batzuk ibiltzeko eta beste batzuk bizikletaz edo patineteaz joateko (6 pertsonek proposatu dute)

Realizar una remodelación de las antiguas vías del tren para poder ser usadas como vía central de movilidad urbana sostenible. Adecuando el espacio en diferentes carriles, unos para caminar y otros para ir en bici, patinetes...(Esta propuesta la han realizado 6 personas)

(932) Andra Mariko arkupea: argiztapen global berria, teilatu-konponketa itoginak direla eta
Pórtico de Andra Maria: Nueva iluminación global, arreglo de retejo por goteras

Hirigintza eta mugikortasuna

Argiztapena: elizpearen barruan argiztapen berria instalatu, zeharkako argi led, indartsu eta jasangarriekin; espazioaren edertasuna nabarmentzen duena, argiztapenaren intentsitatea erregulatzeko aukerekin, eguneko edozein ordutan aktibatzeko, argitasun orokor gutxirekin eta kolore aukerarekin. Teilatua konpontzea etengabeko itoginak gertatzen diren lekuetan, bai euria normal , bai erui gogor egiten duen egunetan.Teilatua amaitzen den lekuan erretenak, ura ondo jaso eta zorrotenetara lurrera eramango dutenak, ur-jauzi txiki gisa irten gabe.

ILUMINACIÓN: Instalación de nueva iluminación dentro del Pórtico, con luces leds indirectas, intensa y sostenible, que realce la belleza del espacio, con opciones de regulación de intensidad de iluminación para su activación en cualquier hora del día con poca luminosidad general y opción de colores. RETEJO:Arreglo del tejado en los espacios donde se producen constantes y fuertes goteras en días de lluvia normal e intensa. Nuevos canalones donde termina el tejado, que recojan bien el agua y la lleven a las bajantes hacia el suelo, sin salirse como pequeñas cataratas.

Portico-5.pdf  (88,7 kB)

(933) Alde Zaharreko eta inguruko zoru irristakorra
Suelo resbaladizo del Casco Viejo y alrededores

Hirigintza eta mugikortasuna

Alde Zaharreko eta inguruko kaleetako lurzorua irristakorra ez izateko sistemak aplikatu, etengabe gertatzen diren istripuak eragozteko. Istripu horiek jasaten dituzten pertsonak lesio handiak dituzte. Mota guztietako lurzoruetan egiten dira lanak (baldosa hidraulikoa, hormigoi leundua, hormigoi inprimatua, greak, terrazo marmola, granitoa, pinturekin, zurarekin eta abarrekin aplikatutakoak), tratamendu kimiko eta mekanikoen bidez eta garbiketa berezien eta aplikazio teknikoen bidez. Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri askotan horrelako lanak egin dira.

Aplicación del sistema antideslizante que corresponda a los distintos tipos de suelos del Casco Viejo y calles adyacentes, que impida los constantes accidentes que se producen, con lesiones importantes en las personas que los padecen. Hay trabajos en todo tipo de suelos (baldosa hidráulica, hormigón pulido, hormigón impreso, gres, terrazo mármol, granito, aplicados con pinturas, madera, etc.), mediante tratamientos químicos y mecánicos, limpiezas especiales y aplicaciones técnicas, que se han realizado en numerosos municipios de Bizkaia y Gipuzkoa.

CV-Suelo-2.pdf  (113,9 kB)

(937) Pinondo parkea eta Santanako presa: txukunketa eta argiztapena
Parque de Pinondo y Presa de Santana: Adecentamiento e iluminación

Hirigintza eta mugikortasuna

Pinondo parkea:Parkeko argiztapen guztia aldatu, argi indartsu eta nahikoa jarriz parkearen edertasuna goraipatzeko.Iturria argiztatzea eta uraren funtzionamendua gaitzea. Banku eta paperontzi gehiago jarri.
Santanako presa: hormaren bi aldeetako, presako eta zubiaren inguruko belardiak garbitu. Presaren goiko aldeko hesia garbitu eta askatu, presaren ondoren ezkutuaren arkuetatik ateratzen den ura sar dadin. Aldian behin libre izatea. Argia zubiaren behealdetik presaren goraino, bi aldeetako hormen albo osotik, led-en zeharkako argiarekin, kolore-tonalitate aukerarekin.

Parque de Pinondo: Cambiar toda la iluminación del parque, con luz potente y suficiente para ensalzar la belleza de dicho parque. Iluminar la Fuente y habilitar el funcionamiento del agua. Poner más bancos y papeleras.
Presa de Santana: Limpieza de las hiervas de ambos lados de la pared, presa y alrededor del puente. Limpieza y liberación de la verja de la zona de arriba de la presa, para que entre agua que sale por los arcos del escudo, después de la presa. Mantener libre periódicamente Iluminación desde el bajo del puente hasta arriba de la presa por todo el lateral de las paredes de ambos lados, con luz indirecta de leds, con opción de tonalidad de colores.

Presa-Santana-1.pdf  (159,4 kB) Presa-Santana-22.pdf  (163,2 kB) Pinondo-Parke-1.pdf  (162 kB)

(951) Bidegorriak lotu
Unir los Bidegorris

Hirigintza eta mugikortasuna

Durangon gaur egun dagoen bidegorri sarea osatzeko ondorengo zatiak elkartzea komeniko litzateke:
- Ambrosio Meabe kaletik doan bidegorria Orozketara (Iurreta) doan bidegorriarekin lotu ahalko zan. Horretarako, Cafes Baque dagoen lekutik zehar errepidea bera ondo asfaltatuz/marraztuz eta alboan bidegorria eraikiz. Bidearen erdia Durangoko lurretan legoke eta beste erdia Iurretako lurretan. Modu berean aipatutako bidegorriak lotura edoki beharko luke Askatasun Etorbidetik Errotaritxuena parkera datorren zatiarekin, Zabalarra eta Pagasarri kaleetan zehar.
- Lapur Errota jatetxetik hasi eta ibaiaren albotik zehar Juan de Olazaran kaleraño egin ahalko litzateke bidegorria eta oinezkoen paseoa. Erdibidean Iurretarekin lotuko lukeen oinezkoentzat zubi berri bat eraikiz, San Ignazio auzunea elkartuz justu orain Iurretan obretan dabiltzan Bixente Kanpanaga kalearekin. Baita ere Juan de Olazaran-en eraikitako azke etxetik Landakoko atletismo pistarantza beste zubi peatonal bat eraiki ahalko zan ibaiaren gañean.
- Landako kalearen bukaeran (haurren parkean) Landako polikiroldegitik datorren bidegorria bertan mozten da. Luzatu ahalko litzateke Urko kaletik zehar Untzillatx kaleraño. Untzillatx kalean trenak libre lagatako lurretan bidegorria eginez alde batetik San Fausto auzuneko parkineraño eta bestaldetik Ezkurdiko plazaraino. Azken ibilbide hontan Trenbide kalearen eta Plateruena antzokiaren artean lehen trenak erabiltzen zuen zubia berrerabiliz oinezkoak eta bizikletak pasa ahal izateko.

Para completar la red de bidegorris que existe en la actualidad en Durango sería conveniente agrupar los siguientes tramos: El bidegorri por la calle Ambrosio Meabe podría conectarse con el bidegorri por Orozko (Iurreta). Para ello, asfaltando/dibujando la propia carretera a lo largo del Cafés Baque y construyendo un bidegorri adyacente. La mitad del camino estaría en los terrenos de Durango y la otra mitad en Iurreta. De la misma manera, el citado bidegorri debería conectar con el tramo que va desde Askatasun Etorbidea hasta el parque Errotaritxuena, a través de las calles Zabalarra y Pagasarri. < br> Se podría realizar El bidegorri y un paseo peatonal desde el restaurante Lapur Errota hasta la calle Juan de Olazarán. Construyendo un nuevo puente peatonal que conectaría a medio camino con Iurreta, uniendo el barrio de San Ignacio con la calle Bixente Kanpanaga, que ahora se encuentra en obras en Iurreta. También desde la última casa construida en Juan de Olazarán se podría construir un nuevo puente peatonal sobre la pista de atletismo de Landako. < br> - Al final de la calle Landako (parque infantil) se corta el bidegorri procedente del Polideportivo de Landako. Podría prolongarse a través de la calle Urko hasta la calle Uncillatx. Por la calle Uncillatx, en terrenos cedidos por el tren, haciendo un bidegorri por un lado hasta el parking del barrio de San Fausto y por el otro hasta la plaza de Ezkurdi. En este último trayecto, entre la calle Ferrocarril y el teatro Plateruena, reutilizando el puente para permitir el paso de peatones y bicicletas.

Bidegorri_sarea_osatzeko_beharrezkoak.pdf  (1,4 MB)

(952) Mikeldi kaleko argiztapena
Iluminación calle Mikeldi

Hirigintza eta mugikortasuna

Mikeldi kaleko argiztapena hobetu.

Mejorar la iluminación en calle Mikeldi.

(1005) Frontoi txikiak Durangoko parkeetan
Frontones pequeños en los parques de Durango

Hirigintza eta mugikortasuna

Durangon dauden bi frontoi bakarrak (Ezkurdi eta SanFaustokoa) itxita daude eta umeek ez daukate pilotan non jokatu. Auzo desberdinetan frontoi txikiak (horma batekoak edo bikoak) egin ahalko lirateke.

Los dos únicos frontones que hay en Durango (Ezkurdi y SanFausto) están cerrados y los niños no tienen dónde jugar a pelota. En los distintos barrios se podrían construir pequeños frontones (de una o dos paredes).

DURANGO_FRONTOI_TXIKIAK_2020.pdf  (1,7 MB)

19 emaitzak erakustea
nondik 1
19 emaitzak erakustea
nondik 1