Proposamenak
2202-Tabirako auzo etxea
2202-Centro Cívico Tabira

Kultura eta Euskara Tabira

Durangoko auzo gehienek beraien erreferentziazko guneak dituzte bertako auzokideak biltzeko. Tabiran aldiz ez dugu mota honeko azpiegitura itxirik auzotarrek bilerak, ekitaldiak, hitzaldiak…egin ditzaten. Dauden azpiegiturak ireki (Intxaurrondo, Hizkuntza eskolako aretoa) eta berriak egin beharko lirateke (Tabirako elizan lagapen bat eskatuz).

La mayoría de los barrios de Durango cuentan con espacios para que sus vecinos puedan juntarse. Pero en Tabira no contamos con infraestructuras de este tipo que posibiliten que los vecinos podamos reunirnos, realizar actos diversos, etc. Las infraestructuras existentes habría que abrirlas (Intxaurrondo, salón de la Escuela de Idiomas), así como que habría que dotar al barrio con nuevos espacios (solicitando una cesión a la iglesia de Tabira).

2203-Ikuskizunetarako materiala
2203-Material para espectáculos

Kultura eta Euskara

Durangon ekitaldi, ekintza eta ikuskizun ugari burutzen dira urte osoan zehar. Hala ere, ekitaldi handietarako udala ez da gai antolatzaileek eskatutakoa errazteko. Konkretuki material hauek izan ohi dira:mahaiak, aulkiak, eszenatokia...

En Durango se celebran un montón de actos y espectáculos a lo largo del año. Sin embargo, en el caso de los grandes eventos, el Ayuntamiento no tiene la infraestructura necesaria para responder a lo solicitado. Sobre todo, en lo referente a: mesar, sillas, escenario...

2204-2023KO San Pedro jaiak
2204-Fiestas de San Pedro 2023

Kultura eta Euskara Tabira

Tabirako jai batzordeak diru iturri murritza du urtero antolatzen dituen Tabirako mendi martxa eta Tabirako San Pedro jaiak antolatzeko. Gehienetan auzotarrek egindako ekarpenekin egiten zaie aurre sortutako gastuei. Egoera honi buelta emateko 3.000 €ko laguntza beharko luke batzordeak jaien biziraupena bermatzeko eta jaien kalitatea hobetzeko.

La comisión de fiestas de Tabira cuenta con un presupuesto reducido para organizar la Tabira mendi martxa y las fiestas de San Pedro que organiza todos los años. La mayoría de las veces, se hace frente a los gastos ocasionados con las aportaciones de la gente del barrio. La comisión de fiestas precisaría de una ayuda de 3.000 € para garantizar la continuidad y calidad de las fiestas.

2213-Kultur ekimenen funtsa
2213-Fondos para las actividades culturales

Kultura eta Euskara

Durangon musikari, antzerkilari, marrazkilari, abeslari…mota askotako artistak ditugu. Badakigu gaur egun beraien baldintzak, ekonomikoak batez ere, ez direla duinak. Funts honekin gure kultur sortzaileak bultzatuko lirateke eta profesio ezberdin hauek duindu.

En Durango contamos con todo tipo de artistas: músicos,actores y actrices de teatro, dibujantes, cantantes,… Y somos conscientes de que no disponen de unas condiciones económicas dignas. Ofreciendo fondos apropiados apoyaríamos la creación cultural y dignificaríamos la profesión.

2301-Auzo etxea Madalena auzoan
2301-Centro Cívico en el barrio Madalena

Kultura eta Euskara

a) San Ignazio auzuneko eraikina, egun Kirolenek okupatzen duena, auzo etxea bihurtzea Madalenako auzokoentzat eta durangar guztientzat. Elkargune bilakatzea, ekintza soziokulturalak egitea ahalbidetuko duena.
b) Gimnasia egiteko tresnak nagusientzat (Sasikoa kalea izan daiteke leku egokia).
c) Bizikletak aparkatzeko tokia auzoko zenbait puntutan (batez ere, San Ignazio parkean).
d) Oinezkoentzako pasabidea Juan Olazaran kalean.
e) Argi gehiako Mikeldiko tunelean (auzokoentzat puntu beltza da).

a) Convertir el edificio de San Ignazio auzunea, que hoy ocupa Kirolene, en un centro cívico para los vecinos del barrio de Magdalena y los vecinos de Durango. Que sea un lugar de encuentro y permita al realización de actividades socio culturales.
b) Maquinas de gimnasia para mayores. ( se propone la calle Sasikoa como posible ubicación).
c) Aparca bicis en diferentes puntos del barrio. (sobre todo en el parque de San Ignacio).
d) Paso de peatones en la calle Juan de Olazaran.
e) Mas iluminación en el túnel de Mikeldi (los vecinos lo ven como un punto negro).

Jaitsi Presupuestos participativos 2023.pdf (23,4 kB)

2403-Laguntzak euskarari
2403-Ayudas euskera

Kultura eta Euskara

Euskara ikasteko laguntza handitzea proposatzen dut, kontuan izan gabe bakoitzaren diru-sarrerak. Denbora eta dirua behar dira klaseetara joateko (barnetegiak, euskaltegiak, hizkuntza eskola, e.a.). Udalak gutxieneko diru-sarrerak eskatzen baditu euskara ikastegatiko diru-laguntzak emateko -orain arte horrela izan ez bada ere-, jendea desmotibatu egingo da.

Incrementar las ayudas para aprender euskera sin tener en cuenta los ingresos de cada uno. Creo que todos necesitamos invertir tiempo y dinero para asistir a clases( barnetegis, euskaltegis, escuelas de idiomas, etc.) y si por el hecho de tener unos ingresos mínimos establecidos por el ayuntamiento no se tiene acceso a dichas ayudas, que hasta hace poco si se tenia acceso, no deja de ser una desmotivación total.

1 - 6 erakusten 6 emaitzetatik.