Proposamenak
2204-2023KO San Pedro jaiak
2204-Fiestas de San Pedro 2023

Kultura eta Euskara Tabira

Tabirako jai batzordeak diru iturri murritza du urtero antolatzen dituen Tabirako mendi martxa eta Tabirako San Pedro jaiak antolatzeko. Gehienetan auzotarrek egindako ekarpenekin egiten zaie aurre sortutako gastuei. Egoera honi buelta emateko 3.000 €ko laguntza beharko luke batzordeak jaien biziraupena bermatzeko eta jaien kalitatea hobetzeko.

La comisión de fiestas de Tabira cuenta con un presupuesto reducido para organizar la Tabira mendi martxa y las fiestas de San Pedro que organiza todos los años. La mayoría de las veces, se hace frente a los gastos ocasionados con las aportaciones de la gente del barrio. La comisión de fiestas precisaría de una ayuda de 3.000 € para garantizar la continuidad y calidad de las fiestas.

2206-Tabirako autobus geltokia txukundu eta argitu
2206-Acondicionar e iluminar la para de autobús de Tabira

Hirigintza Tabira

Bizkaiko Foru aldundiaren eskumena den arren, udalak bitartekari lanak eta behar den laguntza eman beharko luke Tabirako auzoan autobus geltoki duin bat izan dezagun (kokalekua ondo adierazita, estalita…)

Aunque es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento debería hacer de intermediario y ofrecer la ayuda necesaria para acondicionar la parada de autobús de Tabira (señalizar debidamente la parada, cubrirla...)

2210-Ibaizabal ikastolarekin hitzarmena kirol parke semipublikoa sortzeko
2210-Convenio con la ikastola Ibaizabal para la creación de un parque semipúblico

Kirolak Tabira

Ibaizabal ikastolak aspalditik ditu bere kirol azpiegiturak (padel eta tenis kantxak) alboratuta edota erabilera urria emanez. Auzoan gune diskretu eta segurua da. Udalak eta ikastolak hitzarmen bat egin beharko lukete: Udalak kirol azpiegiturak konpondu eta Ibaizabalek, eskola ordutegitik kanpo, azpiegiturak auzotarrei modu librean uzteko (Kurutziaga ikastolarekin antzeko hitzarmenta dago eginda). Padel pistak mantendu eta tenis kantxan kirol ezberberdinak egiteko (Fubito, saskibalo, frontoi, rokodromo txiki) azpiegitura egin daitezke.

La ikastola Ibaizabal cuenta desde hace tiempo con infraestructura deportiva (pistas de padel y tenis) a las que les de un uso mínimo. Se trata de un espacio discreto y seguro en el barrio. El Ayuntamiento y la ikastola deberían suscribir un convenio: el ayuntamiento acondicionaría la infraestructura deportiva para que la Ikastola la ofreciera a la gente del barrio fuera del horario escolar (existe un convenio similar con la ikastola Kurutziaga). Las pistas de padel se mantendrían como hasta ahora, y las de tenis se habilitarían para la práctica de otros deportes (Futbito, baloncesto, frontón, rokodromo txiki).

2211-Pobrezia energetikoaren aurrean laguntzak
2211-Ayudas para paliar la pobreza energética

Gizarteratzea

Azken aldian argiaren, gasaren edota gasolinaren prezioen gorakada handia bizi izan dugu. Egoera honen aurrean familia askok ez dute aukerarik aurre egiteko. Erantzuna ezin daiteke izan Durangoko etxeetan murrizketak ezartzea, familia hauek lagundu behar dira.

En las últimas fechas estamos padeciendo una subida de las tarifas de la luz, gas y gasolina. Ante esta situación, muchas familias se ven sin medios para hacer frente al incremento en el gasto. No podemos responder estableciendo restricciones, sino que debemos ayudas a las familias con carencias económicas.

2213-Kultur ekimenen funtsa
2213-Fondos para las actividades culturales

Kultura eta Euskara

Durangon musikari, antzerkilari, marrazkilari, abeslari…mota askotako artistak ditugu. Badakigu gaur egun beraien baldintzak, ekonomikoak batez ere, ez direla duinak. Funts honekin gure kultur sortzaileak bultzatuko lirateke eta profesio ezberdin hauek duindu.

En Durango contamos con todo tipo de artistas: músicos,actores y actrices de teatro, dibujantes, cantantes,… Y somos conscientes de que no disponen de unas condiciones económicas dignas. Ofreciendo fondos apropiados apoyaríamos la creación cultural y dignificaríamos la profesión.

2214-Tabira kalea txukundu
2214-Acondicinamiento de Tabira kalea

Hirigintza Tabira

Tabira kalea txukundu.

Acondicionar la calle Tabira.

2216-Begirale zibikoak
2216-Monitores cívicos

Berdintasuna Tabira

Durango hiritxo bat da jada. Bertan ezarrita ditugun konbibentzia arauak ez ditu mundu guztiak betetzen. Hauek betetzen direla bermatzeko begirale zibikoak (agentez cívicos)berreskuratu beharko lirateke.

Durango es una ciudad pequeñita. Mucha gente no respeta las reglas de convivencia establecidas. Deberíamos recuperar la idea de poner monitores cívicos que velen por el cumplimiento de las normas.

2301-Auzo etxea Madalena auzoan
2301-Centro Cívico en el barrio Madalena

Kultura eta Euskara

a) San Ignazio auzuneko eraikina, egun Kirolenek okupatzen duena, auzo etxea bihurtzea Madalenako auzokoentzat eta durangar guztientzat. Elkargune bilakatzea, ekintza soziokulturalak egitea ahalbidetuko duena.
b) Gimnasia egiteko tresnak nagusientzat (Sasikoa kalea izan daiteke leku egokia).
c) Bizikletak aparkatzeko tokia auzoko zenbait puntutan (batez ere, San Ignazio parkean).
d) Oinezkoentzako pasabidea Juan Olazaran kalean.
e) Argi gehiako Mikeldiko tunelean (auzokoentzat puntu beltza da).

a) Convertir el edificio de San Ignazio auzunea, que hoy ocupa Kirolene, en un centro cívico para los vecinos del barrio de Magdalena y los vecinos de Durango. Que sea un lugar de encuentro y permita al realización de actividades socio culturales.
b) Maquinas de gimnasia para mayores. ( se propone la calle Sasikoa como posible ubicación).
c) Aparca bicis en diferentes puntos del barrio. (sobre todo en el parque de San Ignacio).
d) Paso de peatones en la calle Juan de Olazaran.
e) Mas iluminación en el túnel de Mikeldi (los vecinos lo ven como un punto negro).

Jaitsi Presupuestos participativos 2023.pdf (23,4 kB)

2303-Kanpaina bat egitea kerik gabeko guneak errespetatzeko
2303-Realizar una campaña para el respeto de los Espacios Sin Humo en Durango

Haurrak eta Gazteria

Komunikazio, kontzentziazio eta sentsibilizazio kanpaina bat egitea kerik gabeko guneak errespetatuak izan daitezen Durangon. Bizkaiko minbeziaren kontrako elkartearen ekimenaren haritik, legez ezin erre daitekeen guneak seinaleztatuz eta legea errespetaraziz. Haur eta gazteek erabiltzen dituzten guneak batez ere, babestu beharreko adin tarteak hain zuzen ere. Oinarrizkoa da tabakoaren kontsumoa desnormalizatzea eta ereduak eskaintzea jarrera positiboak erakutsiz. Tabakoak, erretzen dutenei kalteak eragiteaz gain, erretzen ez dutenei ere eragiten die, giroan dagoen kearen ondorioz (3 pertsonak egindako proposamena).

Realizar una campaña de comunicación, concienciación y sensibilización para el respeto de los Espacios Sin Humo en Durango, en apoyo a la iniciativa de la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, entre otros señalizando convenientemente los espacios en los que por ley está prohibido fumar y que, sin embargo, dicha ley no se cumple. Espacios que son de uso y disfrute preferentemente de la población infanto-juvenil, a quien hay que proteger, y donde es fundamental desnormalizar el consumo de tabaco y dar ejemplo como modelos de conducta positiva. El tabaco no solo afecta a las personas que fuman, también a las personas a su alrededor, como consecuencia del humo ambiental del tabaco (propuesta realizada por 3 personas).

Jaitsi JUSTIFICACIÓN_EsH_Presupuesto Participativos Durango (1).pdf (599,2 kB)

2309-Argi-sare publikoa berriztatzeko plana
2309-Plan de renovación del alumbrado público

Hirigintza

Zaharkituta dagoen argi-sare publikoa aldatzea proposatzen da-aurrekontua kontuan izanda-, teknologia modernoa erabiliz (LED).
Proposamen honekin kale ilunetan argi gehiago egongo litzateke, eta herritarrak seguruago sentituko lirateke argien kolore zuriari esker. Gainera, murriztu egingo liratke CO2 emisioak, eta kontsumo elektrikoa ere gutxituko egingo litzateke.

La propuesta consiste en cambiar todo el alumbrado público posible - con el presupuesto disponible - obsoleto (tecnología de vapor de sodio) a una moderna (tecnología LED).
Con esta propuesta no solo se conseguiría una mayor luminosidad en calles oscuras, sino que el ciudadano se sentirá más seguro en las vías debido al color blanco de las luminarias. Por otro lado, se reduciría las emisiones de CO2 y a largo plazo se conseguiría un ahorro de consumo eléctrico.

Jaitsi PLAN DE RENOVACIÓN- DURANGO.pdf (309,6 kB)

2401-Osunaren liga
2401-Liga de la salud

Hezkuntza

Osasunean hezitzea etorkizunean inbertitzea da. Gizartea etenik gabeko abiadan dago murgilduta. Estresa hor dago, eta osasunean eragiten dituen arazoak ere bai. Garrantzitsua da egokitzen ikastea.
Etorkizunari begira, proposamen honen asmoa da gazteen prestakuntzan indarrak jartzea. Matematikak eta historia albo batera utzi gabe, garrantzitsua da oso norberaren burua ezagutzea, emozioak kudeatzen jakitea, nutrizio-balio handiagoak dituzten elikagaiak ezagutzea edo egunerokoan, lehiaz haratago, komenigarriagoak izan daitezkeen jarduera fisikoak ezagutzea. Apurka-apurka aurrerapen handiak eman badira ere aipatutako esparruotan, halako kultura bat sortzeak bere denbora eskatzen du, eta horretan lagungarri izan daiteke gure erakundeen lana eta babesa. Ez da batere kontu erraza, ikastetxeak indarrean dauden ereduek eta irakaskuntzan lantzen diren gaiek kateatuta daudelako.
Udalak esparru ezberdinetako adituak eskaini ditzake neskato-mutikoekin lanean jarduteko. Ezagutza eta jarduera hauek baliatuz, "multikanal" erako modu dibertigarriak bilatu daitezke feedback-a lortzeko eta ikasitakoa finkatzeko eta praktikatzeko.

La educación en salud es una inversión a futuro. Nuestra sociedad vive inmersa en una vorágine de actividad. El estrés incontrolado acecha constantemente y con él los efectos adversos sobre la salud. Es importante aprender a adaptarse.
Pensando en el futuro, esta propuesta se centra en la formación de las personas jóvenes. Sin desmerecer a las matemáticas o la historia, el conocimiento de uno/a mismo/a, el saber gestionar las emociones, conocer qué alimentos me aportan un mayor valor nutricional o qué actividades físicas me convienen en mi día a día más allá de la competición deportiva, son algunas de las materias que quedan olvidadas. Aunque poco a poco se dan avances en estos campos, generar una cultura conlleva tiempo y ahí puede ayudar la labor y el apoyo de nuestras instituciones. Es complejo porque los centros educativos están atados por los modelos vigentes y los temarios exigidos.
El ayuntamiento podría proporcionar disponibilidad de expertos en las distintas materias para trabajar con los niños y niñas y generar un contexto de actuación. Y con esos conocimientos y actividades, se podrían buscar formas "multicanal" divertidas para retroalimentar, fijar y practicar lo aprendido.

2402-Tenis pista estalia
2402-Pista de tenis cubierta

Kirolak Landako

Gaur egun dauden instalazioek ez dituzte kirol hau egiteko behar diren baldintzak betetzen. Gure inguruan euria egitea gauza normala da, eta euria egiten duenean ezin da tenisean egin, eta honek arazoak sortzen ditu bai ikasteko orduan eta baita gozatzeko orduan ere. Poztuko ginateke proposamen hau kontuan hartuko balitz eta Durangon tenis pista estali bat izatea lortuko bagenu.

Las actuales instalaciones para la práctica de tenis no cubren los requisitos adecuados para la práctica de este deporte. Debido a la climatología en la zona, la lluvia es algo habitual, y al ser instalaciones al descubierto cuando esto ocurre no se pueden seguir de forma sostenible las actividades programadas, lo cual afecta al aprendizaje y al disfrute de esta actividad. Sería algo fantástico que se abordase este tema y que por fin Durango pueda contar con una pista de tenis cubierta.

2403-Laguntzak euskarari
2403-Ayudas euskera

Kultura eta Euskara

Euskara ikasteko laguntza handitzea proposatzen dut, kontuan izan gabe bakoitzaren diru-sarrerak. Denbora eta dirua behar dira klaseetara joateko (barnetegiak, euskaltegiak, hizkuntza eskola, e.a.). Udalak gutxieneko diru-sarrerak eskatzen baditu euskara ikastegatiko diru-laguntzak emateko -orain arte horrela izan ez bada ere-, jendea desmotibatu egingo da.

Incrementar las ayudas para aprender euskera sin tener en cuenta los ingresos de cada uno. Creo que todos necesitamos invertir tiempo y dinero para asistir a clases( barnetegis, euskaltegis, escuelas de idiomas, etc.) y si por el hecho de tener unos ingresos mínimos establecidos por el ayuntamiento no se tiene acceso a dichas ayudas, que hasta hace poco si se tenia acceso, no deja de ser una desmotivación total.

2404-Mikeldi kalea oinezkoentzat jartzea
2404-Peatonalizar la calle Mikeldi

Hirigintza Madalena

Mikeldi kaleak, BM denda dela eta, mugimendu handia dauka. Kalea moztuko balitz eta oinezkoentzat jarri gune askoz ere lasaiagoa izango litzateke, zarata gutxiagorekin eta merkataritza sustatuko litzateke. Ez dauka zentzu handirik kale honetan ibilgailuak ibiltzea. Gaur egun, ibilgailu asko Frantzisko Ibarra kaletik ateratzen dira Iurretarantz edo Bilbora edo Donostiara joateko eta, bestalde, Lehendakari Agirre kaletik ateratzen dira. Esan bezala, nabarmen murriztuko litzateke egun dagoen kutsadura akustikoa.

Esta calle actualmente debido al BM tiene mucho movimiento de gente y considero que si se cortara la calle y se peatonalizara se lograría una zona mas tranquila con menos ruido e incluso potenciar el comercio. Es una calle que no tiene mucho sentido que circulen coches. Actualmente una gran cantidad de vehículos salen por la calle Francisco Ibarra a la recta de Iurreta bien para ir hacia Bilbao o hacia Donostia y , por otro lado, por Lehendakari Aguirre. Como digo seria reducir de una manera considerable la contaminación acústica que actualmente tiene.

Jaitsi image.jpg (2,3 MB)

2502-Kanpantorrosteta hobetu
2502-Mejorar Kanpantorrosteta

Hirigintza Erdigunea / Centro

Lurpeko kontainerrak kendu eta gunea banku eta mahaiekin atontzea, edo umeentzako elementuekin.

Eliminar los contenedores subterráneos de basura y adecuar la plaza con más bancos o mesa, o con algún elemento infantil.

2503-Pumptruck Durango

Kirolak

Pumptruck bat skatepark berriaren alboan egitea.

Poner un parque de Pump truck al lado del skatepark.

2510-Herri bainu guneak ezarri ibai ertzean
2510-Instalación de zonas de baño público a la vera del río

Landa-garapena eta natura-ingurunea Erdigunea / Centro

Bainatzeko guneak ezarri ibai ertzean, bai Tabiran, bai Pinondon, bai San Agustinen. Ur kalitatea ona dala ziurtatu, sarbide aproposak ipini, dutxaren bat jarri eta egoteko lekua txukundu. Eguraldi ona dagoenean ibaiaz disfrutatzeko herrian.

Instalar zonas de baños, junto al rio, en Tabira, Pinondo y San Agustin, garantizando la calidad del agua, poniendo accesos adecuados, alguna ducha, y acondicionando el espacio, con la idea de disfrutar del rio cuando la climatología sea favorable.

2511-Pinondoko parkea atondu
2511-Arreglar parque de Pinondo

Ingurumena

Pinondo parkeak atonketa integrala eskatzen du: iturriak ura behar du eta kamarak jarri beharko lirateke bandalismoa saihesteko (3 pertsonak egindako proposamena).

Considero que el parque de Pinondo necesita un arreglo integral y que la fuente tenga agua y se pongan cámaras para el control del vandalismo (propuesta realizada por 3 personas).

2513-Picnic Gunea San Fauston
2513-Picnic área en San Fausto

Ingurumena

Berdegunea San Faustoko ermitaren aurrean, frontoiaren atze partean. Picnic gunea jarri mahai eta parrillekin.

Zona verde en frente de la ermita de San Fausto, detrás del frontón. Establecer un área de picnic con mesas y parrillas.

2601-Santa Anako arkoaren mantenua eta zainketa
2601-Cuidar y mantener el arco de Santa Ana

Hirigintza

Bost monumentuen artean ederrenetakoa da, baina pena ematen du iluntzean ikustea. Bonbila triste bat baino ez du, eta gainera, gaizki jarrita dago. Uste dut zerbait gehiago merezi duela. Eta zer esan Santa Anako plazako zoruan dauden argitxoez. Penagarria! Kostua aipatu gabe.

Es uno de los 5 monumentos más bonitos y da pena mirarlo al atardecer o a la noche. Una triste bombilla y mal puesta es lo único que tiene para disfrutar el arco. Creo que se merece algo más. Y no digamos nada de las lucecitas del suelo o de la plaza, sin comentarios, después de su coste.

21 - 40 erakusten 45 emaitzetatik.