Proposamenak
1408-Farolen argiteria hobetzea
1408-Mejora de iluminación de las farolas.

Hirigintza eta mugikortasuna Madalena

Led farolak jarri, aurreztu egin dugulako eta argi hobea delako (2 pertsonak egindako proposamena).

Poner las farolas con iluminación led, así ahorramos y la luz es mejor (Propuesta realizada por 2 personas).

1409-Ezkurdiko eta Jose Miel Barandiaraneko zoladura hobetzea
1409-Mejora pavimento Ezkurdi y Joxe Miel Barandiaran

Hirigintza eta mugikortasuna Erdigunea / Centro

Ezkurdi eta Joxe Miel Barandiaran kaleetako zoladura hobetzea, oso labangarriak direlako.

Mejora del pavimento de soportales Ezkurdi y Calle Joxe Miel Barandiaran. Resbalan demasiado esos suelos.

1503-Rokodromoa hobetu, presa, leku eta baldintza hobeak
1503-Mejorar el rocódromo: presas, espacios y mejora de condiciones

Kirolak

Dauden presak eta materialak zaharrak dira ets hobetzea ondo legoke, horretaz gain, indarra garatzeko leku gehiago eta hobea eta azkenik eskalada landu ahal izateko baldintza hobeak, goteren arazoaz ahastu barik.

Las presas y materiales están obsoletos, y habría que sustituirlos. Se precisa de mayor y mejor espacio para desarrollar la fuerza y para trabajar la escalada de manera adecuada. Y no olvidamos las goteras.

1701-Parkingen informazio-panelak jartzea Durangoko sarbideetan
1701-Colocación de paneles informativos de parkings en las entradas a Durango

Hirigintza eta mugikortasuna

Durangoko hirigunera sartzeko aukera ezberdinak identifikatzeko eta parkingen egoeraren berri emateko. Aurrerago, informazio-panelak jarri ahal dira hiriguneko sarbideetan parkingetan dauden aparkaleku libreen berri emateko.Zornotzan halaxe egiten dute.

Se trataría de identificar las distintas entradas al casco urbano de Durango, así como los distintos aparcamientos. Posteriormente se podrían colocar en las entradas al casco urbano paneles informativos con las plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real. Este sistema ya funciona e Amorebieta.

Jaitsi Amorebieta.png (1,8 MB)

1801-Gimnasioren ordutegia handitzea
1801-Ampliación de horario del gimnasio

Kirolak

Gimnasioa 6:30an irekitzea.

Abrir el gimnasio a las 6:30 de la mañana.

1901-Oinezkoentzako pasabidea
1901-Pasarela petonal

Hirigintza eta mugikortasuna

Juan Olazaran kalea eta kiroldegia edo anbulatorioa errekak banatzen ditu. Errekak, zatirik estuenean, 6D blokeraren inguruan, metro eskas batzuk baino ez ditu. Ingurua askoz bideragarriagoa legoke pasabide bat jarriko balitz bi zatien artean. Gaur egun, gora eta behera ibili behar izaten dugu altura berera iristeko eta erreka salbatzeko.

A Juan Olazaran del Polideportivo o Ambulatorio nos separa el río que en su parte más estrecha cercana al bloque 6D mide unos escasos metros. Mejoraría mucho la viabilidad una pasarela que uniera ambas partes. Hoy tenemos que bajar y subir para llegar a la misma altura y poder sortear el río.

Jaitsi De Olazaran al rio.jpg (854,1 kB)

2105-Tenis ikastaroak helduentzat
2105-Clases de tenis para adultos

Kirolak

Udal kiroldegiak urteak daramatza kirol ikastaroak eta ekimenak eskaintzen, eta hau pozgarria da erabiltzaileontzat.
Besteak beste, padel ikastaroa daukagu, Arripausuetako kantxetan egiten dena. Ikastaro hau gainezka egoten da, eta zaila da lekutxo bat aurkitzea, beraz, arrakastatsua da.
Hala ere, tenis pistak ere badaude bertan, baina ez da ikastarorik ematen. Interesa erakutsi nuen tenis ikastaroetan izena emateko, baina kiroldegian esan zidaten klub pribatu batera joateko, klub horrek kudeatzen baititu tenis ikastaroak. Baina klubean esan zidaten ez zutela helduentzako talderik.
Gauzarik zailena tenis pista egotea da, eta pista egon badago. Eta jendea ere interesatuta dago ikastaroetan izena emateko (padeleko ikastaroak beteta daude).
Beraz, padel ikastaroak ematen diren bezala, tenis ikastaroak eman daitezela proposatzen dut.

Hace ya unos años que desde el polideportivo municipal se ofrecen diversos cursos y actividades deportivas, lo cual nos agrada a muchos usuarios del mismo.
Entre ellos tenemos el curso de pádel, que se realiza en las canchas de Arripausueta. Este curso suele estar lleno y hay dificultades para poder apuntarse, lo que deja claro que es un éxito.
No obstante, también hay pistas de tenis en dicho recinto y no se ofrecen cursos de tenis. Al estar interesado en apuntarme, me remitieron desde el polideportivo a un club privado que es quien gestiona los cursos, el cual me informó de que no contaban con grupo para adultos.
Pues bien, habiendo infraestructuras, viendo que los cursos de pádel (deporte similar) tienen acogida, siendo el tenis un deporte popular tanto entre mujeres como entre hombres, no veo por qué no ofrecer cursos gestionados por el polideportivo municipal, tanto para niños como para adultos.
Lo más complicado de obtener, que sería la pista, ya la tienen. Y también tienen gente interesada en apuntarse (véase que los cursos de pádel están llenos).
Por ello propongo que se ofrezcan clases de tenis del mismo modo que se ofrecen clases de pádel.

Gracias

2107-Mintzapraktika klaseak ingelesez
2107-Clases de conversación en inglés

Hezkuntza

Helduentzako mintzapraktika klaseak ingelesez. Asteko 1 edo 2 saio izan daitezke, ordu eta erdi eta bi ordu bitartean. Hizkuntza Eskolan, bereziki, gramatika lantzen dute eta ariketak egiten dituzte. Nire proposamena da alde praktikoa lantzea, mintzapraktika egitea, atzerrira goazenean ingelesez egin dezagun gaztelania edo euskara ez dakitenekin.
Maila bi edo gehiago izan daitezke: oinarrizkoa eta aurreratua.
Eskerrak eman nahi ditut proposamen hau egin ahal izateagatik. Ezin dugu ahaztu ingelesa hizkuntza arras garrantzitsua dela gaur egun zein etorkizunari begira.

Cursos para adultos para hablar en inglés. Podría tratarse de 1 ó 2 sesiones a la semana, de 1 hora y media o de 2 horas.
En los cursos que se ofrecen en la Escuela de Idiomas se hace especial hincapié en la gramática y en hacer ejercicios. Yo propongo trabajar más la la parte comunicativa para poder desenvolvernos mejor cuando viajamos al extranjero o cuando extranjeros que no saben castellano o euskera quieren comunicarse con nosotras.
Podría haber 2 ó más niveles: básico y avanzado, para que nadie se sienta incómodo en el grupo. Agradezco la oportunidad de poder proponer este curso de inglés, algo que creo que podría beneficiar a muchos vecinos ya que no podemos obviar que el inglés es un idioma muy importante tanto en el presente como en el futuro.

2202-Tabirako auzo etxea
2202-Centro Cívico Tabira

Kultura eta Euskara Tabira

Durangoko auzo gehienek beraien erreferentziazko guneak dituzte bertako auzokideak biltzeko. Tabiran aldiz ez dugu mota honeko azpiegitura itxirik auzotarrek bilerak, ekitaldiak, hitzaldiak…egin ditzaten. Dauden azpiegiturak ireki (Intxaurrondo, Hizkuntza eskolako aretoa) eta berriak egin beharko lirateke (Tabirako elizan lagapen bat eskatuz).

La mayoría de los barrios de Durango cuentan con espacios para que sus vecinos puedan juntarse. Pero en Tabira no contamos con infraestructuras de este tipo que posibiliten que los vecinos podamos reunirnos, realizar actos diversos, etc. Las infraestructuras existentes habría que abrirlas (Intxaurrondo, salón de la Escuela de Idiomas), así como que habría que dotar al barrio con nuevos espacios (solicitando una cesión a la iglesia de Tabira).

2203-Ikuskizunetarako materiala
2203-Material para espectáculos

Kultura eta Euskara

Durangon ekitaldi, ekintza eta ikuskizun ugari burutzen dira urte osoan zehar. Hala ere, ekitaldi handietarako udala ez da gai antolatzaileek eskatutakoa errazteko. Konkretuki material hauek izan ohi dira:mahaiak, aulkiak, eszenatokia...

En Durango se celebran un montón de actos y espectáculos a lo largo del año. Sin embargo, en el caso de los grandes eventos, el Ayuntamiento no tiene la infraestructura necesaria para responder a lo solicitado. Sobre todo, en lo referente a: mesar, sillas, escenario...

11 - 20 erakusten 45 emaitzetatik.